dzisiaj jest: 4 lipca 2015. imieniny: Elżbieta, Malwina, Teodor
Aktualności
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłaniowie
 
 ZARZĄDZENIE Nr 22/15
WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA
z dnia 1  lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłaniowie

    Na podstawie art. 36a ust. 1 i  art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłaniowie.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
    Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3
    Konkurs przeprowadzi komisja powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4
    Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 5
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
           
 Wójt
                                  mgr inż. Jacek Lis

                              


 Załącznik
                                do Zarządzenia Nr 22/15
                                Wójta Gminy Żółkiewka
                                z  dnia 1 lipca 2015 r.
                                    
OGŁOSZENIE KONKURSU
WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłaniowie
Chłaniów 38,  22-335 Żółkiewka

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

2.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388),
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i  napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłaniowie” w terminie do dnia 27 lipca 2015  r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, pokój nr 26. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

4
. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żółkiewka.  

5.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.   

Zintegrowane ćwiczenia jednostek OSP

W dniu 25 czerwca w Żółkiewce miało miejsce zgrupowanie szkoleniowe jednostek Straży Pożarnych z zakresu ratownictwa wodnego.
W szkoleniu udział wzięły: Powiatowa Państwowa Straż Pożarna Krasnystaw oraz ochotnicy z jednostek: Żółkiewka, Rudnik, Gorzków.
Szkolenie odbyło się w dwóch etapach. Cześć teoretyczną w OSP Żółkiewka prowadzili:
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Bojarczuk
- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego st. kpt. mgr Tomasz Ściepko
- technik mł. asp. inż. Piotr Czemerys.
Druga część szkolenia obejmowała zintegrowane ćwiczenia na zbiorniku retencyjnym, tj: podejmowanie topielca z wody, ewakuację uwięzionych z wyspy.
Gospodarzem ćwiczeń był Wójt Gminy – pan Jacek Lis
Wójt Gminy Żółkiewka informuje
WÓJT GMINY                                                                                                 Żółkiewka, dn. 8.06.2015 r.
   Żółkiewka
woj. lubelskieOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, iż Gmina Żółkiewka zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety. Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.
Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Żółkiewka do dnia 15 lipca 2015 r.
w pokoju nr 9.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Gminy Żółkiewka pod adresem: http://www.zolkiewka.pl/ w zakładce „aktualności” a także na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żółkiewka: http://www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/ w zakładce „ogłoszenia”.  

                                                                                                                                                              WÓJT
                                    /-/ mgr inż. Jacek Lis

Nabór do "Klubu przedszkolaka w Żółkiewce" - wyniki rekrutacji
 
 
Projekt współfinansowany w latach 2013/2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" na rok szkolny 2015/2016

Nabór kandydatów na ławników
 

Żółkiewka, dnia 2015-06-01

INFORMACJA

W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓWInformuję, iż rozpoczął się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu - Kolegium Sądu ustaliło, iż Rada Gminy Żółkiewka dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki uregulowane są w art. 158 – 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – kandydatów na ławników można zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Żółkiewka w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych we wskazanej powyżej ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po upływie terminy pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.

Wybór ławników zostanie dokonany na sesji Rady Gminy Żółkiewka w miesiącu październiku 2015 r.W załączeniu:

 1. Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,

 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu...- harmonogram szkoleń
MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

  
VI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
  „VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Żółkiewka”

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zorganizowała turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Żółkiewka. W rozgrywkach, które odbyły się w niedzielę 17 maja 2015 r. uczestniczyło 63 szachistów z wielu ośrodków Lubelszczyzny: Biłgoraja, Chełma, Dorohuska, Fajsławic, Krasnegostawu, Kraśnika, Lublina, Świdnika, Opola Lubelskiego, Wojsławic, Żółkiewki, a nawet spoza naszego województwa - z odległego Rzeszowa. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała dyrektor SP w Żółkiewce pani Barbara Małysz, życząc wszystkim sukcesów.

Turniej rozgrywany był systemem 9 rund z tempem gry 10 minut z bonusem 5 sekund za każdy wykonany ruch. Sędzią zawodów był Zbigniew Bednarczyk z Fajsławic.

Turniej odbywał się z podziałem na trzy kategorie wiekowe: juniorów młodszych, juniorów starszych i seniorów. Najlepsi zawodnicy poszczególnych grup otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żółkiewce. Nagrody zawodnikom wręczył Zastępca Wójta pan Wojciech Kaczmarczyk. Pierwsze miejsce i puchar Wójta zdobył Edward Chowra z Chełma.

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach:
            Juniorzy młodsi /do 13 lat/:
1. Bojczewski Mateusz /Świdnik/ – 5,5 pkt.
2. Sawa Daria /Fajsławice/ – 5,0 pkt.
3. Łuszczyk Mateusz /Chełm/ – 5,0 pkt.
            Juniorzy starsi /od 14 do 17 lat/:
1. Mucha Hubert /Biłgoraj/ – 6,0 pkt.
2. Mucha Konrad/Biłgoraj/ – 6,0 pkt.
3. Bojczewski Rafał /Świdnik/ – 5,0 pkt.
            Seniorzy:
1. Chowra Edward /Chełm/ – 8,0 pkt.
2. Dudziak Jan /Opole Lubelskie/ – 7,0 pkt.
3. Wróbel Dariusz /Biłgoraj/ – 7,0 pkt.

Turniej sprzyjał integracji miłośników szachów w regionie, potwierdzając potrzebę na tego typu spotkania i przeznaczenia swojego wolnego czasu na to cenne hobby. Podczas rozgrywek zawodnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz napoje.
UWAGA - Nabór do oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka w Żółkiewce"

 
 
Projekt współfinansowany w latach 2013/2015 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W OKRESIE KONTYNUACJI PROJEKTU „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” na lata 2015-2017

I. Rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego

1. Nabór do oddziału przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Żółkiewka ma charakter otwarty
2. Oddział przedszkolny posiada 24 miejsca dla dzieci w wieku 3-4 lata
3. Pierwszeństwo mają dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do oddziału przedszkolnego i których rodzice/opiekunowie zgłoszą chęć kontynuacji na KARCIE KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ”Klub przedszkolaka w Żółkiewce”  W SZKOLE PODSTAWOWEJ - Załącznik nr 1 (bez obowiązku składania dokumentów z pkt. II)
4. Do zajęć w oddziale przedszkolnym uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie zgłoszą chęć uczestnictwa na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO –Załącznik nr 2
5. Dokumenty aplikacyjne składane są w wyznaczonym terminie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka
6. Kolejność składania dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie dziecka do przedszkola
7. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
8. Termin składania dokumentów od 07.05.2015 r. do 29.05.2015 r.
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi
10. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć w oddziale przedszkolnym zostanie ustalona przez Komisję rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Żółkiewka
11. Dzieci, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową
12. Decyzja o zakwalifikowaniu w postaci listy dzieci oraz listy rezerwowej zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Żółkiewce
13. Rodzice zakwalifikowanych dzieci do oddziału przedszkolnego dodatkowo zostaną poinformowani telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania organizacyjnego
14. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć w oddziale przedszkolnym wejdzie na jego miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej

II. Kryteria rekrutacji

1. Miejsce zamieszkania – dziecko zamieszkuje na terenie gminy Żółkiewka
2. Sytuacja rodzinna – pierwszeństwo dzieci z rodzin niepełnych, oświadczenie rodzica/opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka – Załącznik nr 3
3. Zatrudnienie rodziców – pierwszeństwo dzieci z rodzin, w których pracują oboje rodzice (dołączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców)
4. Sytuacja ekonomiczna – pierwszeństwo rodzin podopiecznych GOPS (dołączyć zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach)
5. Kryterium dodatkowe – dochód przypadający na 1 członka rodziny netto miesięcznie (osoby prowadzące działalność gospodarczą – załącznik nr 4)
6. Za każde spełnione kryterium Komisja rekrutacyjna przyznaje 1 punkt. W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kryterium dodatkowe

III. Warunki uczestnictwa w oddziale przedszkolnym


1. Oddział przedszkolny „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” finansowany będzie z budżetu Gminy Żółkiewka, przy współudziale rodziców/opiekunów
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego zobowiązane są do udziału we wszystkich zajęciach
3. Absencja na zajęciach nie może przekroczyć 20% czasu trwania wszystkich zajęć w danym roku szkolnym, z wyjątkiem okresów choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim
4. W przypadku nie uczęszczania dziecka na zajęcia przez ciągły okres 2 tygodni i braku informacji o przyczynach nieobecności od rodzica/opiekuna, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników oddziału przedszkolnego
5. Za usprawiedliwione nieobecności uznaje się:
a) Przyczyny zdrowotne – zwolnienie lekarskie
b) Przyczyny losowe – wyjaśnienie pisemne rodzica/opiekuna
6. O fakcie skreślenia z listy uczestników oddziału przedszkolnego, rodzic/opiekun zostaje poinformowany pisemnie

IV.  Obowiązki rodziców/opiekunów dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu
2. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach promocji – Załącznik nr 5
3. Złożenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach promocji – Załącznik nr 6

V.  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w oddziale przedszkolnym


1. Rezygnacja z udziału w zajęciach oddziału przedszkolnego następuje poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna określającego przyczyny


VI.  Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje przez cały czas kontynuacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”, tj. na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017
2. Gmina Żółkiewka ma prawo zmiany regulaminu i wprowadzania nowych postanowień
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Żółkiewce
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

VI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY


Regulamin turnieju

1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Żółkiewce we współpracy z Urzędem Gminy w Żółkiewce.

2. Cele turnieju: popularyzacja szachów jako dyscypliny rozwijającej umysł, promowanie pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu w atmosferze sportowej rywalizacji, integracja miłośników szachów w regionie, wyłonienie najlepszych zawodników turnieju.

3. Termin i miejsce: 17 maja 2015 r. – niedziela, budynek Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, ul. Szkolna 3 – sala gimnastyczna.

4. Zapisy:  17 maja 2015 r.,  godzina 9:30 – 9:55. Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00. 
Planowane zakończenie turnieju: godzina 16:00. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce – 84 683-16-30.
5. System rozgrywek i tempo gry: zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund. Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za każdy ruch dla zegarów elektronicznych, 15 minut dla zegarów mechanicznych. Obowiązują aktualne przepisy gry ustalo-ne przez Polski Związek Szachowy. W sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia turnieju.     

6. Uczestnictwo w turnieju i kategorie wiekowe: wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą chęć gry w dniu zawodów. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
– juniorzy młodsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w 2002 r. i młodsi,
– juniorzy starsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w latach 1998 – 2001,
 – „open” – seniorzy – kobiety i mężczyźni – osoby urodzone w 1997 r. i starsi.
                      
7. Nagrody: dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żółkiewce i Szkołę Podstawową w Żółkiewce. Zwycięzca turnieju otrzymuje dodatkowo puchar.

8. Postanowienia końcowe: uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizator zapewnia ciepły posiłek w trakcie turnieju, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


            SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY !!!

  
Wybory Prezydenta RP
 

Turniej wiedzy pożarniczej

XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. ”Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe rozstrzygnięte

Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP, jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą.

Eliminacje gminne odbyły się 12.03.2015r. W eliminacjach udział wzięło 20-tu uczniów ze Szkół Podstawowych w Chłaniowie i Żółkiewce, Gimnazjum w Żółkiewce i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

Wyniki:
- grupa wiekowa -uczniowie Szkół Podstawowych
I miejsce -Agnieszka Mirosław uczennica klasy V a Szk. Podst. w Żółkiewce
II miejsce- Agata Chmura uczennica klasy VI b Szk. Podst. w Żółkiewce
III miejsce- Wiktoria Daniel uczennica klasy VI b Szk. Podst. w Żółkiewce
- grupa  wiekowa - uczniowie Gimnazjum
I miejsce -Milena Chmura uczennica klasy I a Gimnazjum w Żółkiewce
II miejsce -Patrycja Kotyło uczennica klasy I a Gimnazjum w Żółkiewce
III miejsce -Jakub Szumski uczeń klasy I a Gimnazjum w Żółkiewce
- grupa wiekowa- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
I miejsce Sławomir Wójcik uczeń klasy III LO ZSP w Żółkiewce
II miejsce Sebastian Cimek uczeń klasy III TM ZSP w Żółkiewce
III miejsce Arkadiusz Mantaj uczeń klasy I TM ZSP w Żółkiewce

Uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Żółkiewce.
Zwycięzcy eliminacji, którzy zajęli I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych wzięli udział w powiatowych eliminacjach, które odbyły się w dniu 27 marca 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Wyniki:
- grupa wiekowa -uczniowie Szkół Podstawowych
III miejsce – Agnieszka Mirosław
- grupa  wiekowa - uczniowie Gimnazjum
IV miejsce – Milena Chmura
- grupa wiekowa- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
II miejsce – Sławomir Wójcik
Gratulujemy sukcesu!


Jako prawidłowo segregować odpady

  
Wiosna idzie przez świat
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wiosna idzie przez świat… czyli przedszkolaki nigdy się nie nudzą!!!

Przedszkolaki z Klubu przedszkolaka w Żółkiewce na zajęciach dydaktycznych poznawały nowy materiał do pracy – masę solną. Zajęcia miały za zadanie rozwijać sprawność manualną rąk dzieci oraz pobudzić twórcze myślenie. Podczas zajęć dzieci wykonywały ptaki, które przylatują do nas wczesną wiosną. Dzieci zdobyły informacje nie tylko na temat nowego materiału, ale także życia ptaków.


Informacja z realizacji zadań publicznych ngo
KOBIETA OD NOWA...


 

NOWE DOWODY OSOBISTE
W załączeniu ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

PGE informuje
  Zamość, dn. 24.02.2015 r.


Dotyczy: fałszywych pism informujących o zmianie konta  PGE Dystrybucja S.A. za świadczenie usługi dostaw energii elektrycznej

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (tel. 81 7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@pgedystrybucja.pl)Specjalista ds. Komunikacji
Anna Szuper
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji


 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
      Żółkiewka, dnia 25.02.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie: Doposażenia w pomoce dydaktyczne oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą


I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676
NIP: 564-16-2-951, REGON: 950371726

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca dostarczy wszystkie produkty objęte zamówieniem w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu wykonawcy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
b. Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c. Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Oferenta, oraz zawierać dane: adres, numer telefonu, e-mail, osobę do kontaktu

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „Doposażenie w pomoce dydaktyczne oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu Klub przedszkolaka w Żółkiewce wraz z dostawą” oraz „Nie otwierać przed dniem 11.03.2015r. godz. 10.15”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 11.03.2015 r., godz. 10.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2015 r. o godz. 10.15
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

VII. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100% (100 pkt.)
Cena ma uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, a każda następna według poniższego wzoru:
Sposób oceny ofert:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C (cena oferty) = -------------------------------------------------------x 100 pkt.
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były nieważne
2. wartość najniższej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia


X. WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZKOWYCH

- oferta (Załącznik nr 1),
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2),

X. OSOBA DO KONTAKTU

Barbara Niedźwiedź
Urząd Gminy Żółkiewka
Tel.84 6831 676
e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym

                                                                                                           25.02.2015 r. WÓJT GMINY
                                                                    
                                                                                                                    ……………………
                                                                 (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2015 roku


  OGŁOSZENIE


wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2015 roku

Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Żółkiewka przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2015 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce do realizacji zadania:
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ,,Psychoprofilaktyka przemocy w szkole", wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych w szkole, przeciwdziałanie wulgaryzacji słownictwa. Program prowadzony przez wychowawców we współpracy z psychologiem i rodzicami mający na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w szkole, kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, oraz radzenia sobie z przemocą szkolną, podnoszenie poziomu integracji klasowej, rozwijania umiejętności społecznych. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu przez młodzież. Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych”.
Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5000,00 zł

2) Gminny Klub Sportowy „HETMAN” Żółkiewka
do realizacji zadania:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć wraz z zakupem pomocy i sprzętu, organizację szkolenia i udziału w ligowych rozgrywkach piłki nożnej, organizację imprez o charakterze masowym.
Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł


APEL
PROŚBA O KREW!!!
  A P E L

    Wójt Gminy Żółkiewka oraz rodzina Grzegorza Zająca zwracają się z prośbą o oddanie krwi dla mieszkańca naszej gminy, męża i ojca dwójki dzieci, który w lutym tego roku uległ ciężkiemu wypadkowi. Krew będzie można oddawać we wskazanych poniżej najbliższych stacjach krwiodawstwa. W przypadku wielu zainteresowanych udzieleniem pomocy gmina zorganizuje transport do szpitali prowadzących zbiórkę krwi. Koordynacją wyjazdów grupowych zajmuje się p. J.Podgórski tel. 84 68 31 676 w. 419. W trakcie oddawania krwi należy zaznaczyć, że krew oddaje się z przeznaczeniem dla Grzegorza Zająca.

By zostać krwiodawcą, trzeba ukończyć 18 lat, być zdrowym, nie pić alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi, spożyć lekkostrawny posiłek oraz mieć ze sobą dowód osobisty. O możliwości oddania krwi decyduje lekarz badający ochotników.

Nie ma znaczenia jaką grupę krwi oddajesz. Ważne, że możesz pomóc!!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20 -078 Lublin
tel. (81) 532-62-75, tel./ fax: (81) 532-53-18, e-mail : sekretariat@rckik.lublin.pl

Oddział w Chełmie
( w budynku SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego)
ul. Szpitalna 53, 22-100 Chełm
tel./fax: (82) 565-56-51

Oddział w Kraśniku
(w budynku Szpitala)
al. Niepodległości 25, 23-210 Kraśnik
tel. (81) 825-48-70

Oddział w Lublinie
(w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
Aleja Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
tel. (81) 525-80-08, (81) 537-42-44, (81) 537-42-49

Oddział w Zamościu
( w budynku SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II )
Al. Jana Pawła II a, 22-400 Zamość
tel. (84) 677-32-05

Z góry wszystkim osobą łączącym się z nami w tej tragedii dziękujemy.


SPOTKANIA KONSULTACYJNE
  OTWARTE SPOTKANIA KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻÓŁKIEWKA DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020

Wójt Gminy Żółkiewka i Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS"
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

- 03.03.2015 r. w Urzędzie Gminy Żółkiewka, godz. 10.00 – 12.00
- 19.03.2015 r. w remizie OSP w Poperczynie, godz. 10.00 – 12.00


Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
 • Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 • Rozwój produktów lokalnych;
 • Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych
URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE informuje
I) Jak wysłać PIT przez Internet II)Nowe zasady w uldze na dzieci III) Nowy obowiązek pracodawców od 2015r.


  I)  Jak wysłać PIT przez Internet:

1) wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje) pobierz i zainstaluj
z sekcji Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2) wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze
strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze, a
następnie go wypełnij,
3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok,
4) wyślij dokument,
5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym
na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie
skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań
"krok po kroku" zamieszczonej na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje)

Aby wysłać PIT przez Internet należy:
- posiadać dostęp do Internetu i przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej
deklaracji:
PESEL,

NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku
od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za
zatrudnionego pracownika),
imię i nazwisko,
datę urodzenia,
kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu /rozliczeniu/ rocznym za 2013 rok.

- PIT-28 - wariant (17) - poz.42
- PIT-36 - wariant (19) - poz.86 albo poz.133 jeżeli w zeznaniu za 2013 r. podatnik występował jako
małżonek
- PIT-36L - wariant (9) -poz.13 lub poz.18
- PIT-37 - wariant (19) - poz.64 albo poz.95 jeżeli w zeznaniu za 2013 r. podatnik występował jako
małżonek
- PIT-38 - wariant (9) - poz.24
- PIT-39 - wariant (5) - poz.20
- PIT-40 - wariant (19) – poz.53
- PIT-40A – wariant (17) – poz.33
W przypadku kiedy podatnik za rok 2013 nie składał żadnego z w/w zeznań/rozliczeń w polu kwota
przychodu za rok 2013 powinien wpisać wartość 0.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Twoje zeznanie zostanie przesłane
bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te
formularze, które zostały pobrane ze strony: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. (zakładka e-Deklaracje)


II) Od 1 stycznia 2015r. nowe zasady w uldze na dzieci

Przypominamy, że z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady
przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w
których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szacuje się, że
zmiany będą dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch
milionów dzieci. Zmiany w przyznawaniu ulgi na dzieci to ważny krok w polityce
prorodzinnej rządu.
Zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było
nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od
maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę
niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą,
zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana
praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a
nie zasiłek, jest sposobem utrzymania.
Na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin
(ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97
proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Nastąpi też podwyższenie
ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy
podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już
w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie –
2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa
właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.
Długofalowym celem rządu jest również poprawa sytuacji demograficznej Polski, gdzie
współczynnik dzietności wynosi ok. 1,3 i jest znacznie poniżej wartości zapewniającej
zastępowalność pokoleń (ok. 2,1), której nie gwarantuje model 2+2, czyli posiadanie przez rodzinę
dwójki dzieci. Pomimo pozytywnych sygnałów, takich jak obserwowany w pierwszej połowie 2014
r. wzrost liczby urodzeń (pierwszy od lat), polityka państwa musi zachęcać do posiadania dzieci.
Jak wynika z badań prowadzonych w innych krajach, najskuteczniejszym instrumentem
finansowym wpływającym na zwiększenie dzietności jest wsparcie rodziców przy decyzji właśnie o
trzecim dziecku. O ile bowiem sytuacja finansowa nie jest kluczowym kryterium w przypadku
decyzji o posiadaniu pierwszego i zwykle drugiego dziecka, o tyle decyzja o trzecim dziecku jest
często determinowana właśnie sytuacją ekonomiczną.
Nowe regulacje pomagają też walczyć z szarą strefą i promować legalne zatrudnienie, ponieważ
osoby pracujące bez żadnej umowy nie uzyskają zwrotu podatku i są pozbawione ubezpieczeń
społecznych, których koszty w istocie zrefinansowałoby im państwo w postaci ulgi. Ich koszt
oszacowano na ok. 1 mld zł.
Zmiany w tzw. uldze na dzieci to kolejny znaczący element polityki prorodzinnej po wydłużeniu
urlopu rodzicielskiego, zwiększeniu dostępności przedszkoli i obniżeniu odpłatności za nie oraz
czterokrotnym wzroście liczby żłobków (od 2010 r.). W latach 2015-2020 ponad 2 mld zł zostanie
przeznaczonych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli, a od 2016 r. z urlopów
rodzicielskich będą mogli korzystać także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło,
studenci i rolnicy. Otrzymają oni ok. 1.000 zł świadczenia. A już od 2016 r. w polityce rodzinnej ma
zostać wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę" – świadczenie będzie pomniejszone o taką
kwotę, o jaką przekroczy się próg dochodowy.

III) Nowy obowiązek pracodawców od 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegną zasady wysyłki druków podatkowych: PIT-11, PIT-R, PIT-4R,
PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R. Płatnicy podatków co do zasady zobowiązani zostają
do wysyłki druków w formie elektronicznej.
Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne
będzie przekazanie do urzędu skarbowego druków PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-
40, IFT-1/IFT-1R w formie tradycyjnego dokumentu pisemnego.

Formę papierową stosować będzie można nadal w stosunku do druków adresowanych do
podatników - czyli wyłącznie w przypadku druków PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R.
Natomiast w przypadku druków adresowanych do urzędu skarbowego, formę pisemną
stosować mogą jedynie płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informacje lub roczne
obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.
Nie ma przy tym
znaczenia forma zatrudnienia tych osób czy też tytuł, z którego pochodzą wypłaty (umowa o pracę,
kontrakt menedżerski, świadczenie na rzecz byłego pracownika). Wystawienie informacji
podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy tę osobę zaliczyć na poczet podatników
rozliczanych przez danego płatnika.

Z formy pisemnej nie mogą korzystać natomiast biura rachunkowe. W ich przypadku forma
elektroniczna stosowana musi być niezależnie od ilości osób, dla których przygotowuje się
druki.


Jeżeli płatnicy (wszyscy poza biurami rachunkowymi) ze względu na niewielką ilość
rozliczanych osób wybiorą formę drukowaną - pisemną, to druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-
40, IFT-1/IFT-1R przekazać muszą do urzędu skarbowego do końca stycznia. Gdyby
zdecydowali się na formę elektroniczną druki te przekazać mogą organowi skarbowemu do
końca lutego.
Decyzja o wyborze formy tradycyjnej przyspiesza termin składania druków jedynie
w stosunku do urzędów. Zatem jedynie egzemplarze druków, które przesyła się do urzędu
skarbowego, sporządza się nie później niż do końca stycznia. Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40,
IFT-1/IFT-1R adresowane do podatnika można nadal przekazywać do końca lutego roku
następującego po roku, którego dotyczą.

Obowiązek wysyłki w formie elektronicznej dotyczy także druków CIT-8 (wraz z załącznikami)
oraz IFT-2/IFT-2R stosowanych u podatników i płatników podatku dochodowego od osób
prawnych. Druki te mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty
obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem druki te mogą składać w formie tradycyjnej te
podmioty które same pozostając płatnikami podatku, rozliczają nie więcej niż 5 podatników.

Nie zmieniają się natomiast zasady wysyłki własnych deklaracji PIT. Pozostają one takie, jak rok
wcześniej, tzn. nadal można je wysyłać w formie tradycyjnej - jako dokument pisemny oraz w
formie elektronicznej, dla której wymagane jest podpisanie danymi uwierzytelniającymi
identyfikującymi podatnika. Nie jest zatem potrzebny e-podpis. Dodatkowo od 2015 r. podatnik
będzie mógł również korzystać systemu deklaracji wypełnianych za podatnika, dostępnych w
koncie podatnika, przekazywanym przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wysyłka w formie elektronicznej druków jako płatnik wymaga ich uwierzytelnienia
poprzez podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Druków PIT-11, PIT-4R,
PIT-8C, PIT-8AR, CIT-8 nie podpisuje się więc uproszczonym kluczem, czyli danymi
weryfikującymi podatnika lub płatnika przesyłającego druki.

Warto też pamiętać, że w 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Z tego
względu termin na złożenie druków, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, z
wykorzystaniem e-podpisu, wydłuża się do najbliższego dnia pracującego (odpowiednio 2 luty
2015 r. i 2 marzec 2015 r.).
Szkolenia z płatności bezpośrednich na lata 2015-2020


  WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA


wraz z

AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
BIURO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE


zaprasza Rolników

na szkolenie

z zakresu płatności bezpośrednich na lata 2015 - 2020
oraz PROW 2014-2020


Szkolenia odbędą się:
- 27 lutego 2015r. o godz. 9.00 w budynku hali sportowej w Żółkiewce
- 6 marca 2015r. o godz.9.00 w remizie OSP w Chłaniowie
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
ZARZĄDZENIE Nr 4/15
Wójta Gminy Żółkiewka
z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014r.
W sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.”

zarządzam:

§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ujętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawiera załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
zarządzenia Nr  4/15
Wójta Gminy Żółkiewka
z dnia 26 stycznia 2015r.

WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA
ul. H. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr III/14/14 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku
publicznego w 2015 roku.

1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii


Zadanie 1.
Prowadzenie działań profilaktycznych    z zakresu przeciwdziałania  narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ,,Psychoprofilaktyka przemocy w szkole", wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych w szkole, przeciwdziałanie wulgaryzacji słownictwa. Program prowadzony przez wychowawców we współpracy z psychologiem i rodzicami mający na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w szkole, kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, oraz radzenia sobie z przemocą szkolną, podnoszenie poziomu integracji klasowej, rozwijania umiejętności społecznych.  Organizowanie zajęć pozalekcyjnych stanowiących alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu przez młodzież. Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5 000,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadanie 1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć wraz z zakupem pomocy i sprzętu, organizację szkolenia i udziału w   ligowych rozgrywkach piłki nożnej, organizację imprez o charakterze masowym.
Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 100 000,00 zł.
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.


Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadanie:
1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane przez Wójta Gminy Żółkiewka – oferty najkorzystniejsze w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisje konkursową działającą na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Żółkiewka, z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2015. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.),  – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy.
3. Ofertę należy złożyć  zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25), dostępny na stronie BIP http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/
4. Oferty należy składać w terminie do 17 lutego 2015 roku w Urzędzie Gminy ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, pokój nr 26 lub przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do dnia 17 lutego 2015 r. do godz. 12.00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 wraz z określeniem nr i nazwy zadania.
3. Oferta powinna zawierać :
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Do oferty należy dołączyć n/w. załączniki:
- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), aktualny statut
oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014,
- kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz
zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym, przeznaczonym na rozliczenia
związane z dotacją,
- oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności gospodarczej – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy,
- oświadczenie o nie ubieganie się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to
samo zadanie.
5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7. Wyniki konkursu:
Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty dnia 23 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/ w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Żółkiewka a wnioskodawcą, którego oferta została
wybrana na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
9. W poprzednim roku Gmina Żółkiewka zrealizowała niżej wymienione zadania, tego samego rodzaju:
1) zadanie o nazwie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” opiewające na
kwotę 160 000,00 zł, w tym kwotę 160 000,00 zł. pokryto dotacją budżetową.
2) zadanie o nazwie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” opiewające na kwotę 5000,00 zł, w tym kwotę 5000,00 zł pokryto dotacją budżetową.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka.

UWAGA ROLNICY
  WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA

informuje, iż od 1 do 28 lutego 2015r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00, pokój nr 22 wraz z załącznikami w postaci oryginałów faktur.

Faktury za okres od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.

Dziadkowie w Klubie przedszkolaka
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Dnia 21 stycznia 2015 r. w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu wnuczki i wnukowie uroczyście dziękowali wierszem i piosenką swoim Babciom i Dziadkom za to że są! Przedszkolaki zaśpiewały swoim dziadkom gromkie sto lat i wręczyły im upominki w formie własnoręcznie zrobionych serduszek, laurek i kwiatów. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.


Harmonogram wyborów do organów sołeckich

 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Informuje
SPZOZ Krasnystaw 82 543 15 22; 82 543 15 23; bezpłatna infolinia 800 804 003


 

Harmonogram odbioru odpadów w 2015r.


 


Wójt Gminy Żółkiewka zaprasza...

Święta Święta...


 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji
Wójt Gminy Żółkiewka ogłasza wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
                                Żółkiewka dnia 19 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

        Wójt Gminy Żółkiewka ogłasza wyniki  konsultacji  projektu „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”

        Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r.  na postawie uchwały Nr XLVI/261/10 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 138, poz. 2316).

        Konsultacje zostały ogłoszone w formie pisemnego wyrażania opinii o projekcie programu poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1/14 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 1 grudnia 2014 r.

        W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna pozytywna opinia dotycząca projektu programu złożona przez Gminny Klub Sportowy „Hetman” Żółkiewka.


Mikołaj z wizytą u przedszkolaków
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

5 grudnia był długo wyczekiwanym dniem przez przedszkolaków z „Klubu Przedszkolaka w Żółkiewce”. Dzieci miały obiecaną wizytę Świętego Mikołaja. Przedszkolaki przygotowały się na przybycie gościa: zrobiły portrety Mikołaja, nauczyły się piosenki, wierszyka i ubrały się na czerwono.
Pojawienie się Mikołaja wywołało burzę radości. Dzieci otrzymały prezenty a zachwycony Mikołaj obiecał wizytę za rok.


I SESJA RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA
W dniu 1 grudnia 2014r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Żółkiewka. Sesję otworzył Zastępca Wójta Gminy Żółkiewka, pan Wojciech Kaczmarczyk, następnie porządek obrad poprowadził Ryszard Ciastoch.

Na wstępie Jacek Lis oraz radni  odebrali z rąk Andrzeja Radziszewskiego – przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy oraz Radnych Rady Gminy Żółkiewka, po czym złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego rady gminy oraz wiceprzewodniczącego.Skład Rady Gminy Żółkiewka, kadencja 2014-2018:
 1. Henryk Jaremek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Tadeusz Zając - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Jan Bobel
 4. Ryszard Ciastoch
 5. Zbigniew Domański
 6. Marian Kania
 7. Jadwiga Koprucha
 8. Adam Kotyło
 9. Marcin Podsiadły
 10. Zbigniew Rewerski
 11. Stanisław Rogalski
 12. Marek Romanek
 13. Leszek Traczyński
 14. Agnieszka Zbrońska
 15. Mariusz Zwierz
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie swój głos w wyborach samorządowych na Wójta Gminy. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Jacek Lis
 
Zabawa andrzejkowa w "Klubie Przedszkolaka"
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

28 listopada 2014 r. w naszym Klubie Przedszkolaka odbyła się zabawa andrzejkowa.
Zabawa dostarczyła nie tylko wielu przeżyć i emocji przedszkolakom, ale również była okazją do poznania tradycji andrzejkowej.

W ten magiczny dzień, przedszkolaki z czarodziejskiej kuli próbowały dowiedzieć się kim zostaną za kilka lat, jaki zawód będą wykonywały. Były wróżby za pomocą wosku wylewanego przez dziurkę od klucza, było wrzucanie do „studni” monet wypowiadając życzenia, były wędrujące kapciuszki i inne tajemnicze przedmioty spełniające najskrytsze marzenia maluchów.

Jak przystało na andrzejkowe zwyczaje było dużo muzyki i tańców. A przede wszystkim było dużo radości i uśmiechu.

Pasowanie na przedszkolaka w "Klubie przedszkolaka"
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dnia 25 listopada 2014 r. w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” odbyła się uroczystość Pasowania na przedszkolaka i starszaka. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, zastępca dyrektora szkoły Pani Małgorzata Kamieniecka, Rodzice i Dziadkowie.

Bohaterami uroczystości były dzieci z oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka w Żółkiewce". Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali a przedszkolaki zaprezentowały swój dorobek artystyczny w galowych strojach. Aby zostać przedszkolakami w „pełnym tego słowa znaczeniu”, a Pani dyrektor mogła dokonać aktu pasowania, dzieci musiały pokonać wiele różnych prób.

Pierwsza z nich „próba adaptacyjna” - trwała ponad dwa i pół  miesiąca. Wszystkie dzieci „codziennie rano wchodzą do przedszkola z miną roześmianą”. Dowodzi to, że dzieci czują się tu bezpiecznie i bardzo dobrze. W nagrodę za swoją dzielną postawę dzieci od publiczności otrzymały ogromny order uśmiechu.

Drugą próbę „prezentację dorobku artystycznego” dzieci zaliczyły celująco. Na forum zaproszonych gości, dzieci popisały się piękną recytacją wierszy, bogatym repertuarem piosenek i pląsów. W nagrodę - za udany występ wokalny, dzieci od publiczności otrzymały gromkie brawa i klucz wiolinowy.

Następną próbę umiejętności liczenia też pokonali bardzo sprawnie, za co otrzymali „sowę mądrą głowę”.
Kolejna próba to „złożenie przyrzeczenia – obietnicy.” Przedszkolaki w skupieniu, pełni powagi złożyli przyrzeczenie, że będą „pilnie się uczyć, uważnie słuchać swoich pań, codziennie po zabawie sprzątać zabawki na swoje miejsca, wszystko zjadać z talerzyków i dzielnie pokonywać trudy każdego dnia będąc w przedszkolu”. Dla dzieci będzie to nieco trudniejsza próba, ponieważ słów obietnicy dzieci będą musiały przestrzegać przez cały rok.

Ostatnią próbę jaką dzieci miały do zaliczenia - to próba „cierpliwości i odwagi”, gdzie Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała dzieci, które są pierwszy rok w oddziale przedszkolnym na „prawdziwych przedszkolaków” i  dzieci, które są drugi rok w przedszkolu na „starszaków.”

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zabrał głos Wójt Pan Jacek Lis – gratulując dzieciom pięknego występu i udanej uroczystości. Dla upamiętnienia tego uroczystego dnia zastępca dyrektora szkoły Pani Małgorzata Kamieniecka i panie wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Po części oficjalnej Rada Rodziców zaprosiła gości i swoje małe pociechy na słodki poczęstunek. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa przy muzyce.

Oddział przedszkolny „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” tworzy przyjazne środowisko dla każdego dziecka i sprzyja dzieciom w osiąganiu sukcesów - poprzez cierpliwe wychowanie, radosną edukację i aktywną motywację.

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
dotyczących projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."
 


  INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA
z dnia 1 grudnia 2014 r.


o  przeprowadzaniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 r.”Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr XLVI/261/10 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 138, poz. 2316)


Informuję


o poddaniu konsultacjom projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 r.”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 15.00.
    W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) działające na terenie gminy Żółkiewka.
    Konsultacje mają formę pisemnego wyrażania opinii poprzez wypełnienie formularza.
    Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

W załączeniu:

1) projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2015 r.”.
2) formularz konsultacji.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości


 

OGŁOSZENIE
1)dofinansowanie do zdjęcia i utylizacji wyrobów azbestowych 2)dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Żółkiewka, dn. 3.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żółkiewka informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do zdjęcia i utylizacji wyrobów azbestowych (eternitu) w wysokości 100% kosztów. Odebrane mogą być również wyroby zdjęte z dachów wcześniej i składowane. Nabór wniosków trwać będzie do 28 listopada 2014 r. Druki wniosków i dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Żółkiewce pok. 19.

Informuję jednocześnie, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w 2015 roku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski składać można w Urzędzie Gminy Żółkiewka pok. 9 w terminie do 28 listopada 2014 r.

FESTIWAL "Smaki Jesieni"
21 października Gmina Żółkiewka w miejscowości Poperczyn, już po raz 4 gościła gospodynie z całego powiatu krasnostawskiego. Panie i zaproszeni gości spotkali się na Festiwalu „Smaki jesieni-produkty z owoców jesieni”. Organizatorami byli: Wójt Gminy Żółkiewka, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej oraz Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

Festiwal ma na celu identyfikację i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych i specyficznych regionalnych produktach z owoców jesieni. Wytwarzane w gospodarstwach domowych i charakterystyczne dla danego regionu mogą stać się jego wizytówką w ofercie lokalnego rolnictwa, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa.

Oprócz integracji i wymiany doświadczeń panie rywalizowały w konkursie na najlepsze ciasto i nalewkę. Wśród ciast pierwszą nagrodę zdobyła „Jabłkowa Zefiryna” przygotowana przez Zespół Kulinarny z Gminy Gorzków. Warto dodać, że zwycięskie gospodynie na spotkanie przybyły w wykwintnych strojach z dawnej epoki. Drugie miejsce zajęło KGW Drewniki – Gmina Kraśniczyn, a trzecie Gminne Koło Aktywnych Kobiet z Gminy Fajsławice.
W drugiej kategorii furorę zrobiła nalewka z czeremchy. Zwycięski trunek był dziełem członkiń KGW w Surhowie – Gmina Kraśniczyn. Drugie miejsce zajęły gospodynie z Gminy Żółkiewka – KGW w Rożkach-Kolonii. Trzecia nagroda powędrowała do KGW w Płonce Gmina Rudnik.


Piękny Jubileusz
Uroczystość złotych godów odbyła się w Żółkiewce 12 października. W intencji Jubilatów odprawiona została msza Święta w Kościele parafialnym w Żółkiewce. Po niej małżonkowie udali się do Ośrodka Kultury Samorządowej.
Po odnowieniu przysięgi małżeńskiej przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panem Janem Bełzowskim i po wspólnym toaście Jubilaci zostali uhonorowani Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale przyznawane są przez Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego, a wręczyli je: Wójt Gminy pan Jacek Lis wraz ze Starostą Powiatu Krasnostawskiego panem Januszem Szpakiem.
 
Zaproszenie
Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne - Szlaki Greenway"


1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin


BEZPŁATNA
KOLONOSKOPIA


Zapraszamy do skorzystania z profilaktycznego badania
endoskopowego jelita grubego

WARUNKI kwalifikacji do badania:
50-65 lat
oraz od 40 roku życia
(przy obciążającym wywiadzie rodzinnym-nowotwór jelita grubego wśród członków najbliższej rodziny)

Rejestracja

poniedziałek - piątek w godz 10.00 - 12.00

tel. kom. 603 959 888

Gmina Żółkiewka informuje
Gmina Żółkiewka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 157/2014/D/OZ z dnia 14.05.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 
Harmonogram odbioru odpadów - sprzęt elektryczny, odpady wielkogabarytowe
 
W ramach organizowanej zbiórki odbierany będzie kompletny i oznaczony numerem posesji:
 • sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD
 • kontakty, włączniki, bezpieczniki, przewody elektryczne
 • baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki
 • urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne

Odpady wielkogabarytowe:

 • meble, szafy, krzesła, sofy, komody, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery
 • zabawki dużych rozmiarów
 • zużyte opony - samochody osobowe

Nie będą odbierane:

 • zużyte opony ciągnikowe, ciężarowe
 • deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki
 • grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe
 • części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część) nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żółkiewka
ogłasza

że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wybór organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), którym udzielone zostanie wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014 r. (wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w Gminie Żółkiewka na 2014 r.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Podmiot otrzymujący dotację:
Gminny Klub Sportowy „HETMAN” Żółkiewka
ul. H. Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka

Nazwa zadania

Zadanie 1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie Klubu Sportowego “HETMAN" Żółkiewka. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć wraz z zakupem pomocy i sprzętu, organizację szkolenia i udziału w   ligowych rozgrywkach piłki nożnej, organizację imprez o charakterze masowym.

Przyznana kwota dotacji

60 000,00 zł


Żółkiewka, dnia 2014-09-10

Dożynki gminno-parafialne
W niedzielę rolnicy z terenu gminy dziękowali za plony.
Starostami dożynek 2014 byli: Agnieszka Widz i Andrzej Małocha.

Fotorelacja:Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o niekaralności

Spotkanie integracyjne w "Klubie przedszkolaka w Żółkiewce"
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 26 sierpnia 2014r. odbyło się spotkanie integracyjne dzieci, rodziców i nauczycieli w "Klubie przedszkolaka w Żółkiewce".
Od 1 września, po przerwie wakacyjnej, wznowione zostaną zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej.

W roku szkolnym 2013/2014 w zajęciach oddziału przedszkolnego korzystało 20 dzieci w wieku 3 i 4 lata. Oddział funkcjonował 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacji przedszkolnej, zgodnie z podstawą programową, prowadzonych przez 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Oprócz zajęć dydaktycznych w Klubie przedszkolaka prowadzone były zajęcia z logopedą, psychologiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i muzyczno-taneczne oraz język angielski.
Podczas zajęć dzieci miały zapewnione 3 posiłki w ramach stołówki szkolnej.
W ramach projektu przedszkolaki wyjechały do kina do Krasnegostawu oraz do ZOO do Zamościa.
Po zakończeniu pierwszego roku funkcjonowania oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka" ma 13 absolwentów.

W nowym roku szkolnym 2014/2015,  z oddziału przedszkolnego korzystać będzie 20 dzieci. Z grupy dzieci zeszłorocznej pozostało 7 dzieci, nowy proces rekrutacyjny wyłonił grupę 13 osobową. Podczas naboru uzupełniającego została utworzona także lista rezerwowa dzieci.

W tym roku szkolnym przewiduje się realizację zajęć z:
- logopedą, w ilości 104 godzin
- psychologiem, w ilości 55 godzin
- muzyczno-tanecznych, w ilości 42 godzin
- języka angielskiego, w ilości 66 godzin
- gimnastyka korekcyjna, w ilości 64 godzin.
W ramach zajęć zaplanowane są 2 wyjazdy: do kina oraz do teatru.
Tak, jak w roku poprzednim dzieci będą miały zapewnione 3 posiłki, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne.

Fotorelacja z integracji:


 
Przedszkolakom z "Klubu przedszkolaka w Żółkiewce" życzymy sukcesów edukacyjnych i samych roześmianych dni w roku szkolnym 2014/2015
OFERTA INWESTYCYJNA
 Gmina Żółkiewka posiada do sprzedaży w  atrakcyjnej cenie budynek po byłej szkole podstawowej w Rożkach. Potencjalnych inwestorów zapraszamy do zapoznania się z ofertą pod adresem     http://www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu/bip/44_ugzolkiewka/fckeditor/file///Szko%C5%82a%20Ro%C5%BCki%20og%C5%82oszenie.pdf


Jarmark Żółkiewski

 
Ogłoszenie o konkursie na wsparcie lub realizację zadań publicznych w 2014r
Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.)oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/188/2013 r. Rady Gminy Żółkiewka z dnia 13 listopada 2013r w sprawie „Programu współpracy miny Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.” WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadańpublicznych w 2014 roku
               Załącznik
                                           do Zarządzenia nr 22/14
                             z dnia 18 sierpnia 2014 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXII/188/2013 r. Rady  Gminy Żółkiewka z dnia 13 listopada 2013 r w sprawie „Programu współpracy miny Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”
WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych w 2014 roku w zakresie:


Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadanie 1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
poprzez prowadzenie “Klubu Sportowego “HETMAN ŻÓŁKIEWKA”. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć wraz z zakupem pomocy i sprzętu, organizację szkolenia i udziału w   ligowych rozgrywkach piłki nożnej, organizację imprez o charakterze masowym.
Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 60 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadanie:
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art.3 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),  – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy, bądź dla mieszkańców gminy Żółkiewka.
2. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej
załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.z 2010 r. Nr 28, poz.146.), dostępny na stronie BIP: http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/

3. Oferta powinna zawierać :

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4.Do oferty należy dołączyć n/w. załączniki:
- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), aktualny statut
oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013,
- kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz
zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
- oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym, przeznaczonym na rozliczenia
związane z dotacją,
- oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności gospodarczej – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy,
- oświadczenie o nie ubieganie się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to
samo zadanie.
5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.


6.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7 .Termin i warunki realizacji zadania:


Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu winny być wykonane w 2014 roku, w taki sposób, by w maksymalnym stopniu zapewnić ich realizację.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, pokój nr 26 lub
przesłać pocztą na wskazany adres w terminie do dnia 09 września 2014 r. do godz. 12.00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych w roku 2014
wraz z określeniem nr i nazwy zadania,
którego oferta dotyczy.
9. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z rekomendacją
powołanej do tego celu Komisji Konkursowej.
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

10. Wyniki konkursu:
Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty dnia 10 września 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://ugzolkiewka.bip4.e-zeto.eu/ w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
11. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Żółkiewka a wnioskodawcą, którego oferta została
wybrana na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w roku 2014 wynosi 160 000,00 zł.
W roku 2013 na zadania z ww. zakresu przeznaczono 130 000,00 zł.

 1. Ogłoszenie


.
DOŻYNKI W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM


 


Pobierz ulotkę cz.1

Pobierz ulotkę cz.2

Konferencja na Szlaku Greenway "Dziedzictwo Wschodu"
Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” wspólnie z Gminą Żółkiewka, Gminą Siennica Różana, Lubelską Fundacją Rozwoju oraz Magazynem Pryzmat złożyły projekt pt. Konferencja „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways”.
Projekt spotkał się z pozytywną oceną Komisji Konkursowej i  będzie realizowany w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.
Międzynarodowa Konferencja odbędzie się w terminie od 20 do 23 października 2014 roku w Lublinie
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.
Działania przewidziane w projekcie:
Dzień 1 
Sesja plenarna dot. rozwoju produktów turystycznych na obszarach wiejskich między innymi w oparciu o szlaki Greenways
Dzień 2 i 3
Wizyty studyjne na terenie Województwa Lubelskiego po szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu”
Dzień 4 Panele Dyskusyjne:
 • Grupa 1: Współpraca w zakresie promocji marki Greenway a także możliwości powiązania produktów poprzez zastosowanie narzędzi marketingowych.
 • Grupa 2: Aktywizacja i edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej.
 • Grupa 3: Rozwój Agroturystyki oraz innych form noclegowo – gastronomicznych – współpraca, standaryzacja, znakowanie itp.  
Dla uczestników Konferencji przewidziano bezpłatnie: Noclegi, wyżywienie, udział w sesji plenarnej/wizytach studyjnych oraz panelach dyskusyjnych.
Będzie również możliwość zaprezentowania produktów turystycznych z kraju i z zagranicy.  
Fudnusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów z terenu gminy Żółkiewka na okres świadczeniowy trwający od dnia  01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Żółkiewka (pokój nr 15). Więcej informacji na stronie BIP. 

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

UWAGA ROLNICY !
Zwrot podatku akcyzowego

WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA


informuje, iż od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00, pokój nr 22 wraz z załącznikami w postaci oryginałów faktur.

Faktury za okres od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r.

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie
70. rocznica pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa
23-go lipca w Gminie Żółkiewka miała miejsce uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 70-tą rocznicę pacyfikacji wsi Władysławin i Chłaniów. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Żółkiewka, pan Jacek Lis.
W tym roku uroczystość honorowym patronatem objął Wojewoda Lubelski – pan Wojciech Wilk.
W uroczystości udział wzięli: organizacje kombatanckie z terenu Gminy, przedstawiciele władzy z województwa oraz powiatu, mieszkańcy Gminy.
Mszę Św. w kościele pw. Św. Mateusza w Chłaniowie celebrował proboszcz parafii ks. Jerzy Koma, kazanie wygłosił ks. kapelan Krzysztof Pietrzniak. Oprawę artystyczną wykonały dzieci ze szkoły podstawowej w Chłaniowie.
Po mszy zebrani udali się na cmentarz by przy wspólnej mogile pomordowanych złożyć wieńce i uczcić ich pamięć minutą ciszy.
Na cmentarzu udział wzięła Wojskowa Asysta Honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.


UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE
Wójt Gminy Żółkiewka zaprasza na uroczystość patriotyczno-religijną dla upamiętnienia 70. rocznicy pacyfikacji wsi Chłaniów i Władysławin. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 27 lipca 2014r. w Chłaniowie
 

Serdecznie zapraszam

WAKACJE Z OŚRODKIEM KULTURY
Ośrodek Kultury w Żółkiewce organizuje 1-dniowy wyjazd wakacyjny dla dzieci w wieku szkolnym dnia 30 lipca br. do Kazimierza Dolnego, Dęblina i Stężycy. Zapisy do 27 lipca, pod numerem 84 68 31 728

 
PIKNIK HISTORYCZNY

13 lipca w Żółkiewce był nie tylko upalny ale także wystrzałowy. W niedzielne popołudnie po terenie Gminy rozlegał się huk armat grup rekonstrukcyjnych Zbyrczyk oraz Towarzystwa Szabli i Miecza z Zamościa. Kto przybył do Żółkiewki mógł wziąć udział w walkach na szable, postrzelać z łuku i muszkietów.

Pod hasłem „Piknik Historyczny” Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce zorganizował imprezę plenerową przy zalewie w Żółkiewce.  Miłośnicy historii mogli zobaczyć wystawę historycznych sprzętów codziennego użytku oraz oglądać zdjęcia przedstawiające dawną Żółkiewkę i życie jej mieszkańców. Piknik historyczny był także okazją do upamiętnienia 200-setnej rocznicy urodzin „ojca polskiej etnografii” Oskara Kolberga, któremu poświęcony jest rok 2014. Z fragmenty jego dzieła dotyczącymi Gminy Żółkiewka oraz informacjami o nim samym również można było się zapoznać.

Scena od wczesnych godzin popołudniowych tętniła życiem.  Można było obejrzeć i posłuchać miejscowych zespołów: kapelę Żółkiewiacy oraz zespół Relaks. Po godzinie 18 na scenie tanecznym krokiem weszli Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy, którzy ponad godzinę bawili żółkiewską publiczność.
Imprezę zakończyły występy zespołów No Name oraz Meffis, które bawiły zebraną młodzież do późnych godzin nocnych.


ZAPYTANIE OFERTOWE-zakup pomocy dydaktycznych
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji


 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Żółkiewka, dnia 14.07.2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie: wyposażenia oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą


I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676
NIP: 564-16-2-951, REGON: 950371726

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 08.08.2014 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
b. Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c. Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Oferenta, zawierać adres lub siedzibę, numer telefonu

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „Wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Klub przedszkolaka w Żółkiewce wraz z dostawą” oraz „Nie otwierać przed dniem 21.07.2014r. godz. 10.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 21.07.2014 r., godz. 10.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2014 r. o godz. 10.15
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

VII. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem.
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie objętych zamówieniem   
podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udziela Barbara Niedźwiedź pod numerem telefonu 84 6831 676 oraz adresem e-mail: sekretariat@zolkiewka.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego                                                                                 14.07.2014 r. /-/WÓJT GMINY
                                                                        (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

Pobierz ankietę

Pobierz umowę udziału w projekcie

Pobierz umowę użyczenia

PIKNIK HISTORYCZNY
Piknik Historyczny w dniu 13 Lipca 2014r., w Żółkiewce

 
UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!!!
 


 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA RODZICE

- dzieci zakwalifikowanych do projektu

- dzieci z listy rezerwowej

- dzieci kontynuujących naukę w oddziale przedszkolnym

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Klub przedszkolaka w Żółkiewce", odbędzie się w 4 Lipca 2014r. (piątek) o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej w Żółkiewce, sala nr 12 (parter).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Jak biesiada - to tylko w Żółkiewce!!!
 
 Jak biesiada – to tylko w Żółkiewce!!!

29 czerwca br. był kolejnym przystankiem na trasie imprez plenerowych w powiecie krasnostawskim w ramach II Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „LUBELSKIE LATO 2014”.

Impreza w Żółkiewce pn. „Gala Piosenki Biesiadnej” rozpoczęła się występem Kapeli Żółkiewskiej. O godz. 14.00 współorganizatorzy imprezy: Wójt Gminy Żółkiewka pan Jacek Lis, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” pani Dorota Sawa-Niećko i Dyrektor Ośrodka Kultury w Żółkiewce pani Anna Podgórska powitali biesiadników.

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego adres okolicznościowy odczytała Dyrektor Biura Marszałka pani Anna Augustyniak. Marszałek w swym adresie napisał: Gala Piosenki Biesiadnej to piękna forma manifestacji dumy i radości z faktu przynależności do swojej „małej ojczyzny”, jak również prawdziwe święto polskiej muzyki”.

Od godziny 14.00 przez ponad godzinę Żółkiewka bawiła się przy występach Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR z Lublina.

Prawdziwym hitem okazała się biesiada w swojskim klimacie Mirka Jędrowskiego. Biesiadnicy tańczyli, próbowali nalewek i ciast, brali udział w konkursach z nagrodami. Było „ubieranie i karmienie niemowlaka”, „starożytna pielęgniarka” i „opowieść o dużym zielonym ogrze”.

Podczas biesiadnej gali zostały rozstrzygnięte także konkursy. O puchar Wójta Gminy Żółkiewka przez 2 dni walczyli Off-Roadowcy. Samochodami terenowymi, zmotami, crosami, ruadami i różnego rodzaju wynalazkami dawali upust zgromadzonej w ich żyłach adrenalinie na terenie Cegielni Wierzchowina.
Na zakończenie dnia organizatorzy ogłosili wyniki konkursu na „najsmaczniejsze ciasto owocowe” i „II powiatowy konkurs nalewek”.

Imprezie towarzyszyły wystawy, kiermasze, atrakcje dla dzieci.
Na zakończenie dnia zagrał zespół VEEGAS.

Kolejny przystanek LUBELSKIEGO LATA 2014 -  Siennica Różana.


GALA PIOSENKI BIESIADNEJ


 


Pierwsi Absolwenci
Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Zmiana harmonogramu odbioru odpadów


 II TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ "LUBELSKIE LATO 2014"
II TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ
„LUBELSKIE LATO 2014”
Krasnystaw, 27 Czerwca - 6 Lipca 2014

Organizator: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo,
Dziewięć Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego: LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Krasnystaw Plus”, LGD „Nasza Nadzieja”, LGD „Polesie”, LGD „Poleska Dolina Bugu”, LGD „Promenada S 12”, „LGD „Zapiecek”, LGD „Jagiellońska Przystań” i LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podpisało 10 lutego 2014r. Ponadlokalne partnerstwo na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”. Jednym z działań w ramach partnerstwa jest kontynuacja organizowania imprezy o charakterze targowym, prezentującą walory kulturowe i turystyczne Lubelszczyzny pod nazwą II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014”. Impreza ta ma być miejscem szerokiej prezentacji regionu lubelskiego oraz ofert i atrakcji związanych z turystyką wiejską i kulturową. Będzie to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej i kulturowej, impreza wystawiennicza na Lubelszczyźnie. Co więcej ma być miejscem spotkań potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej i kulturowej na Lubelszczyźnie. Platformą wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami takich działań, mającą na celu rozwój regionu poprzez tę formę turystyki.

Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014” to wyjątkowy kiermasz propozycji turystycznych województwa lubelskiego, na spędzenie urlopu na tym terenie, zarówno przez mieszkańców jak też i zachęcenie do przyjazdu osób z Polski i zagranicy. Targi są utrzymane w charakterze festynu turystycznego, rekreacyjnego i sportowego dla całych rodzin.  Szeroka oferta ma na celu promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku na pięknych terenach Lubelszczyzny. Dla odwiedzających Targi udział w nich sam w sobie jest ofertą turystyczną, która może stanowić wspaniałą propozycję urlopu na Lubelszczyźnie. Natomiast dla wystawców Targi są doskonałym miejscem spotkań i rozmów z bezpośrednimi odbiorcami. To dobry i sprawdzony sposób promocji i sprzedaży oraz możliwość poznania oczekiwań i preferencji klientów na letni sezon turystyczny. Oferta II Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej proponuje wszystko to co na Lubelskiej Wsi możemy poznać i zobaczyć.  

Kontakt: Biuro Organizacyjne Targów, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
Tel/fax. 82 576 70 49, kom. 500 272 750,
e-mail: lubelskielato@wp.pl, info@lubelskielato.pl


PROGRAM TARGÓW


Piątek 27 czerwca - Tarnogóra
Konferencja inaugurująca Targi pt. „Turystyka wiejska i kulturowa szansą na zwiększenie dochodów i rozwój społeczności lokalnych” (godz.9.30 - 18.00)

Targi „LUBELSKIE LATO NA ZDROWIE”
Cel imprezy: Promocja zdrowia i aktywnego wypoczynku w województwie Lubelskim

Sobota 28 czerwca - Rudnik
Piknik Lato na Wsi „Artystyczne Podwórko” (godz. 16.00 - 21.00)

Sobota 5 lipca - Siennica Różana
Prezentacje i stoiska wystawiennicze ze zdrową żywnością i ofertą prozdrowotną
(godz. 12.00 - 18.00)

Konferencja „Zdrowy i aktywny styl życia w zgodzie z naturą i samym sobą” z udziałem m.in.: Agnieszki Perepeczko, Marioli Bojarskiej-Ferenc, Karola Okrasy (godz. 9.30 - 18.00)

 „Zdrowie na Talerzu” - Spotkanie z Karolem Okrasą (godz. 16.30 - 17.30)

 „Ćwicz z nami” - Zajęcia z Mariolą Bojarską-Ferenc
godz. 11.30 - 12.30 - Joga
godz. 12.30 - 13.00 - Pilates
godz. 14.00 - 15.00 - Joga dla uczestniczek konferencji

Ponadto zajęcia z Capoeiry i Zumby

I Wojewódzkie Zawody w Piłkę Prądową o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

Pokazy ratownictwa wodnego, medycznego i pokazy strażackie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (godz. 14.00 - 17.00)

Rodzinne zawody sportowo-rekreacyjne (godz. 13.00 - 15.00)

Zawody wędkarskie (godz. 6.00 - 11.00)

Sobota 5 lipca - Białka k. Krasnegostawu
III Eliminacje Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny w Skokach Przez Przeszkody o puchar Wójta Gminy Krasnystaw (godz. 9.00 - 16.30)

Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Biegu i Marszu na Orientację o puchar Starosty Powiatu Krasnostawskiego

Sobota 5 lipca - Siennica Różana/Kraśniczyn
Międzynarodowy Maraton Rowerowy Szlakiem Greenway „Dziedzictwo Wschodu” o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana i Gminy Kraśniczyn na trasie Siennica Różana-Kraśniczyn-Siennica Różana (godz. 10.00 - 14.00)

Niedziela 6 lipca - Łopiennik/Krasnystaw
Międzynarodowy Bieg Nadwieprzański „Lubelskie Lato 2014” o Puchar Wójta Gminy Łopiennik i Burmistrza Krasnegostawu - na trasie Łopiennik Górny-Stężyca Łęczyńska-Krasnystaw

Niedziela 6 lipca - Krasnystaw
Wojewódzkie Zawody w Siłowaniu na Ręce o Puchar Starosty Powiatu Krasnostawskiego

Targi „KULTURA I TRADYCJE LUBELSZCZYZNY”                                                 
Cel imprezy: promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarnych

Sobota 28 czerwca - Zamek w Krupem
Jarmark Świętojański w Krupem

Niedziela 29 czerwca - Żółkiewka
Gala Piosenki Biesiadnej w Żółkiewce (godz. 13.30 - 1.00)

Konkurs nalewek i destylatów (godz. 14.00)

Konkurs na ciasto owocowe (godz. 14.00)


Sobota 28 czerwca - Pilaszkowice Drugie
Turniej Gmin w Pilaszkowicach (godz. 12.00 - 24.00)

Czwartek/sobota 3 - 5 lipca - Siennica Różana
Warsztaty sztuki kulinarnej w Siennicy Różanej

Piątek/niedziela 4 - 6 lipca - Krasnystaw
I Festiwal Twórczo Zakręconych w Krasnymstawie - warsztaty rękodzieła

Sobota 5 lipca - Białka k. Krasnegostawu
Konkurs „Tradycje Kulinarne Regionu” (godz. 11.00)
„Konkurs lepienia pierogów na czas” z udziałem Karola Okrasy i Hanny Szymanderskiej (godz. 12.00 - 12.30)

Sobota 5 lipca - Siennica Różana
Prezentacje młodzieżowych zespołów artystycznych z terenu Lubelszczyzny
(godz. 12.00 - 18.30)

Widowisko weselne „W Siennicy na sianie” (godz. 18.30 - 20.00)

Dyskoteka (godz.20.00 - 24.00)

Niedziela 6 lipca - Krasnystaw (godz. 12.00 - 20.00)
Jarmark „Na Kupieckim Szlaku” w Krasnymstawie
   - Prezentacje i stoiska wystawiennicze LGD, organizacji i firm turystycznych
   - Prezentacje zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu Województwa Lubelskiego
   - Pokazy i kiermasz z udziałem uczestników Festiwalu Twórczo Zakręconych oraz twórców ludowych

Targi „WYPOCZYNEK NA LUBELSKIEJ WSI”
Cel imprezy: Promocja  oferty turystycznej obszarów wiejskich Lubelszczyzny

Piątek/sobota 27-28 czerwca i 5-6 lipca - Zamość/Wierzchowina

Samochodowe Rajdy Terenowe na Szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu” na trasie:
Zamość-Łaziska-Lipina Nowa-Skierbieszów-Stryjów-Orłów Murowany-Surhów-Siennica Królewska-Krupe-Krasnystaw-Białka-Gorzków-Rudnik-Wierzchowina-Żółkiewka

Poniedziałek/niedziela 30 czerwca - 6 lipca Lubartów/Krasnystaw
Rajd Rowerowy Szlakiem Greenway „Dziedzictwo Wschodu” na trasie:
Lubartów – Wólka Bielecka – Nadrybie - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – Urszulin – Poleski Park Narodowy – Chełmski Park Krajobrazowy – Okszów – Pawłów – Krasnystaw – Rudnik – Siennica Różana – Krasnystaw

Piątek/niedziela 4 - 6 lipca Krasnystaw
Rajd Rowerowy Szlakiem Greenway „Dziedzictwo Wschodu” na trasie:
 Krasnystaw-Rudnik-Siennica Różana-Krasnystaw

Piątek/niedziela 4 - 6 lipca Nielisz/Krasnystaw
Spływ kajakowy na trasie Nielisz - Tarnogóra – Krasnystaw

Sobota 5 lipca Siennica Różana
Turystyczne Spotkania Weteranów Szos (godz. 12.00 - 15.00)

Niedziela 6 lipca Krasnystaw
Motoparalotnią nad Lubelszczyzną - pokazy i loty turystyczne


Do zobaczenia na zdrowej i zielonej Lubelszczyźnie!


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych


 
MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzą Gminę Żółkiewka. W dniu 18 czerwca 2014r. konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców od godziny 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka

  
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka w Żółkiewce"-nabór uzupełniający na rok szkolny 2014/2015 Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoLista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego "Klub przedszkolaka w Żółkiewce"-
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na rok szkolny 2014/2015
Obchody DNIA STRAŻAKA
  Obchody Dnia Strażaka w Żółkiewce

Strażacy ochotnicy z jednostek z Gminy Żółkiewka z okazji swojego święta zgromadzili się licznie dnia 11 Maja na mszy Św. w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce. Mszę celebrował proboszcz ks. Marian Wiech. Po mszy Św. nastąpiło poświęcenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego MAN.

Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Po mszy kolumna strażaków i zaproszeni goście w asyście nowego samochodu przeszli na plac przed remizę OSP w Żółkiewce. Wójt Gminy Jacek Lis, jednocześnie szef Zarządu Gminnego OSP w Gminie Żółkiewka w okolicznościowym wystąpieniu podziękował druhom za zaangażowanie w akcjach ratowniczych i udział w życiu społecznym Gminy.

Święto strażackie było także okazją do odznaczenia druhów Medalami za zasługi dla pożarnictwa.
Brązowym Medalem zostali odznaczeni druhowie:
1. Krzysztof Brankiewicz
2. Jarmuł Jerzy
3. Janusz Pętal
4. Zbigniew Żelazy
Srebrnym Medalem zostali odznaczeni:
1. Marian Zając
2. Krzysztof Zawiślak
3. Henryk Zielonka
4. Zygmunt Brankiewicz
Złotym Medalem zostali odznaczeni:

1. Ludwik Zielonka
2. Marian Kołodziejczyk
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie nadało także „Odznaki Wzorowy Strażak” dla strażaków z Gminy Żółkiewka.
Medalami odznaczali Janusz Szpak – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie oraz Zbigniew Bojarczuk – Komendant PSP w Krasnymstawie.

W uroczystościach wzięli udział: Anna Augustyniak – Dyrektor Biura Marszałka Województwa Lubelskiego, prof. Józef Zając – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Zbigniew Bojarczuk – Komendant PSP w Krasnymstawie, Janusz Szpak – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Zbigniew Ostrowski – Zastępca Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP, sap. Sławomir Franc – Kierownik Posterunku w Żółkiewce, władze Gminy Żółkiewka.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA OGŁASZA PRZETARG
GMINNA SPÓŁDZIELNIA

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŻÓŁKIEWCE
pow. Krasnystaw

                                                                        Ogłasza

 •  Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żółkiew Kolonia gmina Żółkiewka.

 • Działka o pow. 0,68 ha  nr. 567/1 KW nr. 16242
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem  Stacja Kontroli Pojazdów o konstrukcji stalowej wyposażona
w urządzenia diagnostyczno  pomiarowe.
 • Nieruchomość uzbrojona w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną i elektryczną.
 • Powierzchnia użytkowa budynku 496,10 m2 .
 • Działka o kształcie regularnym, ogrodzona.
 • Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry – bezpośrednio z dwóch dróg powiatowych.
Zgodne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Żółkiewka  nieruchomość przeznaczona pod działalność usługowo – handlową

CENA WYWOŁAWCZA SPRZEDAŻY STANOWI    400.000,00 ZŁ.
( słownie: czterysta  tysięcy złotych)

Wadium wynosi 10.000,00 zł ( słownie dziesięć tysiące złotych) 
Minimalne postąpienie 1000,00 zł.( słownie jeden tysiąc zł. )

W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, jeśli złożą ofertę i wpłacą wadium w terminie.
Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium można składać w terminie do dnia 19.05.2014  do godz.11,00
w biurze GS  „ Sch” w Żółkiewce w zamkniętych kopertach.

Oferta powinna zawierać :
- imię , nazwisko , adres zamieszkania , adres firmy
- kserokopię dowodu wpłaty wadium
- zobowiązanie oferenta do pokrycia opłat kosztów opłaty notarialnej
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia
- oświadczenie, że oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni
- oferowaną cenę nie niższą jak cena wywoławcza
- datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2014 o godz. 11,00 w biurze G.S. „SCH” w ŻółkiewceWadium należy wpłacać w kasie spółdzielni w Żółkiewce do godz. 14,00 dnia 19.05.2014

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent  którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu, nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Oferent którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej, najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
GS  „SCH|” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84-683-16-69
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 14,00
 
"WIEDZA TWOIM SUKCESEM"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu „Wiedza Twoim sukcesem” Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


   Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.                                                                          
                                                                                  
                                                                    
                                                                    
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu „Wiedza Twoim sukcesem”
1. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych ukierunkowanych na cele, rezultaty i główne założenia Projektu .
2. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.),

I. Dane zamawiającego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce
Ul. H. Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
Fax/Tel. 84 6831315          Osoba do kontaktu: Katarzyna Dąbrowska


II. Opis przedmiotu zadania.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu  szkoleń/kursów dla osób uczestniczących w projekcie w następującym zakresie:

Zadanie 1. Szkolenie obsługa kasy fiskalnej – 15 godzin dla 5 osób  -  termin realizacji do 31.10.2014r.
Zadanie 2. Szkolenie – operator wózków widłowych –  dla 2 osób  –  67 godzin -     52 godziny teoria – praktyka 15 godzin - termin realizacji 31.08.2014r.
Zadanie 3. Szkolenie  - opiekun do dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych – dla 4 osób  – 80 godzin zajęć teoretycznych  – 30 godzin zajęć praktycznych termin realizacji do 30.09.2014r.
Zadanie 4. Kurs – fryzjer- dla 2 osób – 180 godzin, termin realizacji do 31.11.2014r.
Zadanie 5. Grupowe doradztwo zawodowe - 16 godzin i indywidualne doradztwo zawodowe – po 2 godziny na 1 osobę, grupa – 8 osób, termin realizacji do 31.08.2014r.
Zadanie 6. Trening umiejętności i kompetencji społecznych, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych – wsparcie grupowe - 16 godzin, indywidualne po 2 godziny na osobę, grupa 8 osób – termin realizacji do 31.08.2014r.

III. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
 2. Zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin szkolenia oraz posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Jako potwierdzenie należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jako potwierdzenie Zamawiający może żądać przedłożenia stosownych dokumentów na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
4. Zapewniają sale szkoleniowe oraz inne miejsca do prowadzenia zajęć zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
5.  Zapewniają catering (obiad, kawa, herbata, soki, woda, ciastko, paluszki).
6. Zapewnią niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
7. W cenie oferty należy uwzględnić wymagane przepisami ubezpieczenie uczestników szkoleń NNW.
8. W cenie oferty należy uwzględnić badania lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.
9. W cenie należy uwzględnić koszty dojazdu na szkolenia.
10. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia musi otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu kserokopii odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej po zakończonym szkoleniu z zastosowaniem odpowiednich logotypów.   
2) Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy.
3) Kryterium oceny będzie 100 % cena.
4) Każde zadanie będzie rozpatrywane oddzielnie.
5) Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę za zrealizowane zadanie.
 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać inną ofertę.
7) Wszystkie oferowane szkolenia winny być zgodne z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013r.

IV. Miejsce i termin składania ofert oraz wybór wykonawcy zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2014r., o godz. 13.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub osobiście.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2014r. do godz. 14.00.
4. Zamawiający informuje oferenta, którego oferta została wybrana do dnia 30.05.2014r.
5. Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty, dopuszcza się złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania.
6. Z przeprowadzonego postępowania spisuje się protokół.
…………………………............……..
          (pieczęć wykonawcy)


FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………......................................

Adres: …………………………………………………….............

Tel/ Fax ……………………………………..............................

REGON ……………………………................... NIP ………………………................


W odpowiedzi na zaproszenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedkładam niniejszą ofertę:


Zadanie Nr 1
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ……………………..…...PLN
(słownie………………………………………………………………..…………….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie…………………………………………………………………..………….)

Zadanie Nr 2
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

 Zadanie Nr 3

1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

Zadanie Nr 4
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

Zadanie Nr 5
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

Zadanie Nr 6
1. Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę  szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014
Żółkiewka 8.05.2014

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014
– asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Forma zatrudnienia:
 umowa zlecenia na czas określony od 1.06.2014r. do 31.12.2014r. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godzin tygodniowo).

Miejsce pracy:
 Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce.

Wymagania niezbędne:

- Posiadanie polskiego obywatelstwa.
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Osoba składająca aplikacje nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- Nieposzlakowana opinia.
- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
- Posiadania prawa jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy.
- Osoba składająca aplikacje nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli dotyczy.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b )wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub
c) wykształcenie średnie i odbyte szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
d) wyższe ukończone studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony
przez Ministra właściwego ds. Rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z
dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Odporność na sytuacje stresowe.
3. Samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.
4. Zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia.
5. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
7. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
8. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
9. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
l3) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku. CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu (ewentualnie referencje z zakładów pracy).
3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona – w przypadku kandydata, który jest rodzicem.
9. Oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce ul. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, z dopiskiem „Nabór na stanowisko  ASYSTENT RODZINY" w terminie do dnia 23.05.2014 r. do godz. 13ºº (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Aplikacje niekompletne, lub które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku Asystenta Rodziny zostaną poinformowane telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej Urzędu Gminy  Żółkiewka oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 
3-MAJA
Klub przedszkolaka w Żółkiewce
Nabór uzupełniający do "Klubu przedszkolaka w Żółkiewce"


 


NABÓR DO PRZEDSZKOLA
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
   


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

„Klub przedszkolaka w Żółkiewce”

I. Rekrutacja kandydatów do uczestnictwa w projekcie


1. Nabór do Projektu dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Żółkiewka ma charakter otwarty
2. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne
3. Projekt zakłada uczestnictwo 27 dzieci w wieku 3-4 lata, w tym 14 dziewczynek i 13 chłopców
4. W roku 2013/2014 zostało zakwalifikowanych 9 dziewczynek i 11 chłopców
5. W roku 2014/2015 zostanie zakwalifikowanych 13 dzieci w wieku 3-4 lata, w tym 8 dziewczynek i 5 chłopców
6. Do udziału w Projekcie uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie zgłoszą chęć uczestnictwa na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –Załącznik nr 1
7. Dokumenty aplikacyjne składane są w wyznaczonym terminie osobiście w Biurze Projektu – Sekretariat Urzędu Gminy Żółkiewka
8. Kolejność składania dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie dziecka do przedszkola
9. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
10. Termin składania dokumentów od 02.05.2014 r. do 30.05.2014 r.
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi
12. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do Projektu zostanie ustalona przez Komisję rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Żółkiewka
13. Dzieci, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową
14. Decyzja o zakwalifikowaniu w postaci listy dzieci oraz listy rezerwowej zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta
15. Rodzice zakwalifikowanych dzieci do Projektu dodatkowo zostaną poinformowani telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania organizacyjnego
16. W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie wejdzie na jego miejsce kolejna osoba z listy rezerwowej

II. Kryteria rekrutacji

1. Miejsce zamieszkania – dziecko zamieszkuje na terenie gminy Żółkiewka
2. Sytuacja rodzinna – pierwszeństwo dzieci z rodzin niepełnych, oświadczenie rodzica/opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka – Załącznik nr 2
3. Zatrudnienie rodziców – pierwszeństwo dzieci z rodzin, w których pracują oboje rodzice (dołączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców)
4. Sytuacja ekonomiczna – pierwszeństwo rodzin podopiecznych GOPS (dołączyć zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach)
5. Kryterium dodatkowe – dochód przypadający na 1 członka rodziny netto miesięcznie (osoby prowadzące działalność gospodarczą – załącznik nr 3)
6. Za każde spełnione kryterium Komisja rekrutacyjna przyznaje 1 punkt. W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kryterium dodatkowe

III. Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu Gminy Żółkiewka
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach
3. Absencja na zajęciach nie może przekroczyć 20% czasu trwania wszystkich zajęć w danym roku szkolnym, z wyjątkiem okresów choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim
4. W przypadku nie uczęszczania dziecka na zajęcia przez ciągły okres 2 tygodni i braku informacji o przyczynach nieobecności od rodzica/opiekuna, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników w Projekcie
5. Za usprawiedliwione nieobecności uznaje się:
a) Przyczyny zdrowotne – zwolnienie lekarskie
b) Przyczyny losowe – wyjaśnienie pisemne rodzica/opiekuna
6. O fakcie skreślenia z listy uczestników Projektu, rodzic/opiekun zostaje poinformowany pisemnie

IV.  Obowiązki rodziców/opiekunów dzieci przyjętych do projektu

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu
2. Współpraca z Beneficjentem projektu
3. Uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych i informacyjnych w ramach Projektu
4. Udział w innych działaniach określonych przez kadrę zarządzającą Projektem, mających wpływ na jego efektywne wdrożenie
5. Wypełnianie ankiet dotyczących uczestnictwa w Projekcie
6. Przedkładanie dokumentów niezbędnych do realizacji w Projekcie w sposób terminowy
7. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu – Załącznik nr 4
8. Złożenie oświadczenia deklaracji uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 5
9. Złożenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach promocji Projektu – Załącznik nr 6

V.  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie następuje poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna określającego przyczyny
VI.  Zasady monitoringu
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji zgodnie z wytycznymi i zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
2. Uczestnicy projektu oraz kadra zobowiązani są do udzielania informacji osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu
2. Beneficjent ma prawo zmiany regulaminu i wprowadzania nowych postanowień
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie.
4. W kwestiach nieopisanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje kadra zarządzająca projektem
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Żółkiewka, dnia 02.05.2014 r.
Witamy Wiosnę!
 

Witamy Wiosnę!

Marzanno, marzanno,

 ty zimowa panno,

przedszkolaki cię żegnają,

bo Wiosnę witają!

 

Dnia 21 marca 2014r. dzieci z „Klubu przedszkolaka w Żółkiewce” po raz pierwszy uczestniczyły w obrzędowym powitaniu Wiosny. Aby przygotować się do tej uroczystości poświęciliśmy dużo czasu i pracy podczas zajęć. Najpierw niespodziewanie otrzymaliśmy list od Pani Wiosny, która poprosiła nas o przygotowanie się do jej przyjścia. Musieliśmy spełnić jej trzy życzenia, a za to obiecała, że odpłaci się nam za wszystko - pięknym śpiewem skowronka. Musieliśmy nauczyć się i popisać znajomością piosenki o wiośnie, przygotować Gaiki z własnoręcznie zrobionych kwiatów, oraz obiecać uczyć się pilnie - wypisując je na kartce papieru a później topiąc je razem z kukłą Marzanną. Wszystkie zadania pomyślnie udało się nam zrealizować, dlatego tak szybko przyszła do nas Pani Wiosna. Przed szkołą okrzykami pożegnaliśmy Panią Zimę. Ochoczo i z radością różnymi zaklęciami przywoływaliśmy Panią Wiosnę. Następnie udaliśmy się nad rzekę utopić Marzannę. Żegnaliśmy zimę słowami:

Zgiń przepadnij zimo

i nie wracaj do nas,

na przyjęcie wiosny,

otwórzmy ramiona.

 

Po czym barwnym, wesołym korowodem - radośnie śpiewając z Gaikami wróciliśmy do przedszkola.  Urządziliśmy sobie ,,dzień wagarowicza” - wesoło bawiąc się na placu zabaw. Był to kolejny wspaniały dzień - pełen emocji i wrażeń.

Dzięki nam Wiosna zagościła już na dobre.


Pokaz strażacki
 


Pokaz strażacki

Dnia 12 marca 2014r dzieci z Klubu przedszkolaka wraz z wychowawczynią Haliną Stepanów i panią Renatą Chwałą uczestniczyły w pokazie strażackim, który odbył się na placu przed Ośrodkiem Kultury Samorządowej w Żółkiewce. W związku z realizacją zaplanowanej tematyki zajęć, dzieci poznawały niełatwą pracę strażaka w plenerze. Strażacy zaprosili dzieci na ćwiczenia: pokaz gaszenia ognia, oglądały samochody strażackie, ich wyposażenie od strony kabiny kierowcy. Podziwiały strój strażaka przeznaczony do różnych akcji. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółkiewce pan Marek Dąbski opowiedział dzieciom o swojej pracy, o różnych niebezpieczeństwach związanych z tą pracą, oraz zaprosił dzieci, aby odwiedziły siedzibę Straży Pożarnej.

Dziękujemy Panom Strażakom za uatrakcyjnienie nam zajęć dydaktycznych i umożliwienie nam  poznawania rzeczywistości poza salą przedszkolną w naturalnym otoczeniu dziecka.

 

Wiwat Dziewczyny!
 

 Wiwat dziewczyny!

 Dnia 7 marca 2014r chłopcy z Klubu przedszkolaka zrobili ogromną niespodziankę swoim koleżankom w związku ze Świętem Kobiet. Lubimy Was cały czas, każdego dnia - ale 8 marca jest to wyjątkowy dzień, aby to najpełniej wyrazić gestem, słowem i piosenką. Chłopcy z pomocą swoich wychowawczyń przygotowali i wręczyli dziewczynkom laurkowe serca z dedykacją dla każdej z nich. Były piosenki i życzenia oraz słodki poczęstunek dla polepszenia nastroju i humorów. Dziewczynki były bardzo zadowolone ze swoich kolegów i cieszyły się, że ,,urwisy” w tym dniu potrafili się fajnie zachować.

Wszystkie jesteśmy dumne z naszych chłopców. W tym dniu, chłopcy po raz pierwszy mieli zadaną pracę domową – wręczyć laurki i złożyć życzenia swoim Paniom.

W imieniu pań pracujących w Klubie przedszkolaka chcę serdecznie podziękować Panom za życzenia i piękne kwiaty, tak docenione i szanowane chcemy być przez cały rok !!!


Literkowy zawrót głowy
 


,,Literkowy zawrót głowy”

 Dnia 5 lutego 2014r. w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”  odbyły się zgodnie z zaplanowaną tematyką zajęć - zajęcia dydaktyczne.

,,W literkowie” - poznajemy literkę D, d. Celem głównym zajęć zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej jest wyrabianie u dzieci gotowości do nauki pisania i czytania, do wyższego etapu kształcenia, tak nam powiedziały wychowawczynie. W tym celu zorganizowały nam ciekawe zajęcia przeprowadzone metodami aktywnymi, gdzie za pomocą metod zabawowych poznawaliśmy wzrokowo dużą i małą, drukowaną i pisaną literkę „D, d”. Pracowaliśmy w myśl zasady ,,baw –ucząc, ucz bawiąc”. Szukaliśmy nowej literki w naszych imionach umieszczonych na tablicy w kąciku edukacyjnym. Koronę z literką ,,d” wręczyliśmy koledze Adrianowi, który w swoim imieniu posiada literkę d. Omawialiśmy wygląd tych literek małych i dużych, rysowaliśmy paluszkiem po śladzie literki, w powietrzu i na dywanie rączką i nóżką. Układaliśmy literkę z kolorowej wstążeczki i klocków. Szukaliśmy obrazków rozpoczynających się od literki d. Ćwiczyliśmy sprawność manualną rąk kolorując słowniczek obrazkowo - literowy. Mieliśmy trudne zadanie do wykonania, ponieważ oprócz pomalowania obrazków, musieliśmy dokładnie i starannie wykleić drogę literki d małymi kulkami z kolorowej bibuły. Bibułę i klej mieliśmy nawet na ,,głowie, buziach, na naszych ubraniach…wszędzie…., ale wiemy, że ten się nie brudzi - kto nic nie robi”. A my jak zwykle mieliśmy bardzo dużo pracy. Daliśmy wszyscy radę! Jesteśmy z siebie dumni!. Wszystkie prace zostały ocenione i docenione przez nasze panie wychowawczynie. Umieściliśmy je w naszej ,,Galerii prac,” aby podziwiali je nasi rodzice.

W naszym przedszkolu nigdy się nie nudzimy - to był kolejny wspaniały dzień ,,naprawdę literkowy zawrót głowy”!

Przedszkolaki

z „Klubu przedszkolaka w Żółkiewce"

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi firma EKO-KRAS SP. Z O.O. Ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik e-mail: eko-kras@wp.pl biuro obsługi klienta: 500 140 910, 500 140 882, 500 140 875, 500 140 873

Aktualne stawki w 2014 roku od osoby:
- odpady segregowane - 5,00 zł
- odpady niesegregowane - 10,00 zł

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Żółkiewka
(dotyczy wszystkich miejscowości z terenu gminy)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynny jest w każdy poniedziałek i sobotę w godz. 8.00 – 12.00  w Woli Żółkiewskiej ( na terenie wysypiska odpadów).
Do punktu oddać można: odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia, wszystkie odpady zebrane selektywnie, nie przekazane przedsiębiorcy w terminie określonym powyżej.
     


ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH      

Papier (worek niebieski)
Wrzucamy :   
- opakowania z papieru i tektury,                   
- gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,                
- papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty                
- torebki papierowe, papier pakowy                     
Nie wrzucamy:   
- papier powlekany folią i kalką,                     
- kartony  po mleku i napojach,                       
- pieluchy jednorazowe i podpaski pampersy i podkłady,           
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,      
- tapety,                                    
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           

Tworzywa sztuczne (worek żółty)      
Wrzucamy :   
- butelki po napojach,                          
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.proszkach, szamponach, płynach po naczyniach itp.)                
- opakowania po produktach spożywczych,                
- plastikowe zakrętki,                           
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, i inne folie,           
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian ,      
- kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opakowane      
Nie wrzucamy:   
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,                
- odpady budowlane i rozbiórkowe,                     
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,      
- zużyte baterie i akumulatory,                          
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ,                
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka              

Metale (worek czerwony)  
    
Wrzucamy:   
- puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności(konserwy)      
- złom żelazny i metale kolorowe,                     
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,      
- folia aluminowa                           

Szkło opakowaniowe (worek zielony)      
Wrzucamy:   
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,               
- butelki po napojach alkoholowych,                     
- szklane opakowania po kosmetykach,                     
Nie wrzucamy:   
- Szkło stołowe -żaroodporne, fajans i porcelan, szkło kryształowe      
- ceramika, doniczki                               
- znicze z zawartością wosku,                          
- żarówki i świetlówki, reflektory                     
- nie opróźnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach      
- termometry i strzykawki                          
- monitory i lampy telewizyjne                          
- szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe               
- lustra i witraże                               
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek i starać się nie tłuc  szkła.      
                                      
Odpady ,,zielone"- roślinne (worek brązowy)      
Wrzucamy:                                         
- gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp..      
Nie wrzucamy:                                   
- kości zwierząt , mięso, i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe      
i MDF, leki,odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne      
                                      
Pozostałe odpady trafią do worka (pojemnika) na odpady zmieszane (worek czarny).      

                                     

 
Bal przebierańców w przedszkolu
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej


Bal przebierańców w przedszkolu

Od początku stycznia przedszkolaki z „Klubu przedszkolaka w Żółkiewce” przygotowywały się do pierwszego balu w życiu. Każdego dnia ćwiczyły układy taneczne: „taniec z serpentynami”, „karnawałowe połamańce”.

Przedszkolaki dzielnie brały udział w przygotowaniach przed samym balem, porządkowały zabawki, dekorowały salę.

Dnia 17 stycznia odbył się wyczekiwany bal przebierańców. Księżniczki, wróżki, piraci i inne postaci z bajek cały dzień spędziły na tańcach, zabawach i przyjemnościach. Pod koniec dnia nie obyło się bez łez, niestety ferii nadszedł czas.

Zajęcia styczniowe w „Klubie przedszkolaka” wprowadziły dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijały umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
II Nabór na stanowisko-nauczyciel wychowania przedszkolnego: umowa na zastępstwo
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓŁKIEWCE
OGŁASZA II NABÓR NA  STANOWISKO -
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ŻÓŁKIEWCE
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”
NR POKL.09.01.01-06-091/12-00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka

Miejsce wykonywania pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółkiewce

Nazwa stanowiska pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres zadań na stanowisku:
1) prowadzenie edukacji przedszkolnej zgodnie z zaleceniami dot. warunków i sposobu realizacji podstawy programowej oraz z programem nauczania
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami

Wymiar etatu – 1/1 – umowa na zastępstwo
Okres zatrudnienia: od 10.02.2014 r. do 27.06.2014 r.


Wymagania niezbędne:
1) Nauczycielem w przedszkolu może być osoba, która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgonie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia (…) (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) oraz osoba która przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu oraz ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2) stopień awansu zawodowego – co najmniej nauczyciel kontraktowy
3) doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Wymagania dodatkowe:
- znajomość następujących przepisów prawa:
1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
3. rozporządzenie MEN z dnia 7 października  2009 roku ze zm. w sprawie nadzoru pedagogicznego
4. rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (...)
5. rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (…)
6. rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku ze zm. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola (...) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
7. rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
8. rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach (...)
9. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku ze zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- dobry kontakt z dziećmi
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- sumienność, rzetelność, systematyczność
- umiejętność opracowywania programów z uwzględnieniem specyfiki środowiska i grupy

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy – Załącznik nr 1
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności np. kursy i szkolenia, opinie i referencje
5. Pisemna koncepcja pracy na danym stanowisku
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – Załącznik nr 2

Informacje inne:
1. Osoba rekrutowana będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy II naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” – umowa na zastępstwo w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka w sekretariacie urzędu, - w terminie  do dnia 31 stycznia  2014 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu urzędu)
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe:
1. Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 3 luty 2014 r. godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Żółkiewce, gabinet Dyrektora

Żółkiewka, dnia 20 stycznia 2014 r.                                           
                                                                                                       
Dyrektor Szkoły
/-/ Barbara Małysz

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Termin składania wniosku: od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

- Faktury za okres: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

- Miejsce: Urząd Gminy, pokój nr 5 oraz nr 22 (podatki)

 1. wniosek
 2. oświadczenie

Więcej na: http://www.minrol.gov.pl/ />

Karol Okrasa w powiecie krasnostawskim

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku w powiecie krasnostawskim gościł pan Karol Okrasa wraz z ekipą telewizyjną. Znany kucharz i restaurator odpowiedział na zaproszenie LGD „Krasnystaw PLUS" i Stadniny Ogierów w Białce i w dniach 28-30 grudnia nagrywał materiał do dwóch odcinków programu telewizyjnego „Okrasa łamie przepisy".

Podczas pobytu Karol Okrasa przygotowywał potrawy: na terenie Stadniny Ogierów w Białce, w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, na zamku w Krupem oraz w „Karczmie u Fela”. Przyjazd ekipy telewizyjnej był doskonałą okazją do prezentacji tego, co najlepsze na terenie powiatu krasnostawskiego czyli potrawy, folklor i kultura ludowa.

Podczas spotkania w „Karczmie u Fela” udział wzięły m.in. panie z Gminy Żółkiewka wraz z Wójtem Gminy panem Jackiem Lisem. Elżbieta Majkut z Makowisk wraz z Okrasą przygotowywała placki zwane „fajerczakami”.

Odcinek z udziałem pani Eli zostanie wyemitowany 18 stycznia tj. sobota, na antenie TVP 1 o godz. 16.20
Święta... Święta


  

Nabór na stanowisko-nauczyciel wychowania przedszkolnego: umowa na zastępstwo
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓŁKIEWCE
OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO -
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ŻÓŁKIEWCE
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”
NR POKL.09.01.01-06-091/12-00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, ul. Szkolna 3, 22-335 Żółkiewka

Miejsce wykonywania pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żółkiewce

Nazwa stanowiska pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres zadań na stanowisku:
1) prowadzenie edukacji przedszkolnej zgodnie z zaleceniami dot. warunków i sposobu realizacji podstawy programowej oraz z programem nauczania
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami

Wymiar etatu – 1/1 – umowa na zastępstwo
Okres zatrudnienia: od 03.02.2014 r. do 27.06.2014 r.


Wymagania niezbędne:
1) Nauczycielem w przedszkolu może być osoba, która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgonie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia (…) (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) oraz osoba która przestrzega podstawowych zasad moralnych, spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu oraz ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2) stopień awansu zawodowego – co najmniej nauczyciel kontraktowy
3) doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Wymagania dodatkowe:
- znajomość następujących przepisów prawa:
1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
2. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
3. rozporządzenie MEN z dnia 7 października  2009 roku ze zm. w sprawie nadzoru pedagogicznego
4. rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego (...)
5. rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (…)
6. rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku ze zm. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola (...) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
7. rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
8. rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach (...)
9. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku ze zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- dobry kontakt z dziećmi
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- sumienność, rzetelność, systematyczność
- umiejętność opracowywania programów z uwzględnieniem specyfiki środowiska i grupy

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy – Załącznik nr 1
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności np. kursy i szkolenia, opinie i referencje
5. Pisemna koncepcja pracy na danym stanowisku
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – Załącznik nr 2

Informacje inne:
1. Osoba rekrutowana będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” – umowa na zastępstwo w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka w sekretariacie urzędu, - w terminie  do dnia 17 stycznia  2014 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu urzędu)
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe:
1. Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 20 stycznia 2014 r. godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Żółkiewce, gabinet Dyrektora

Żółkiewka, dnia 20 grudnia 2013 r.    
                                                                                                                         Dyrektor Szkoły  
    /-/ Barbara Małysz            
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY O SPRZEDAŻY

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA
z dnia 03 grudnia 2013r.


Działając na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) ogłaszam sprzedaż:


Koparko-ładowarki OSTRÓWEK – URSUS

Rok produkcji -1990. Stan techniczny i wizualny dobry. Sprzęt w ciągłej eksploatacji. Koparko-ładowarkę można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka, ul.Hetmana Żółkiewskiego 2. Wszystkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 68 31 619. Cena minimalna 14000zł.

1. Koparko-ładowarka zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem - "Oferta: koparko-ładowarka" w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka w terminie do 19 grudnia 2013r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2013r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żółkiewka.
3. W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
4. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
5. Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
6. Koszty odbioru zakupionego sprzętu ponosi kupujący.
7. Wydanie koparko-ładowarki nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.

Jacek Lis
Wójt Gminy Żółkiewka
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA
z dnia 03 grudnia 2013r.


Działając na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) ogłaszam sprzedaż:

Spycharki DT 75M

Rok produkcji – 1978. Stan dostateczny. Spycharka sprawna. Waga około 7,5 tony.  Spycharkę można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żółkiewka, ul.Hetmana Żółkiewskiego 2. Wszystkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 68 31 619. Cena minimalna 7500zł.

1. Spycharka zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem - "Oferta: spycharka" w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka w terminie do 19 grudnia 2013r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2013r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żółkiewka.
3. W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci, którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.
4. Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
5. Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania.
6. Koszty odbioru zakupionego sprzętu ponosi kupujący.
7. Wydanie spycharki nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego.


Jacek Lis
Wójt Gminy Żółkiewka
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - nabór uczestników do projektu.

W związku z realizacją Projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” prowadzony jest nabór uczestników projektu w dniach 02.12.2013 r. - 31.12.2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania są na stronie: http://www.wykluczeniecyfrowe.com.pl w zakładce "Rekrutacja".

Dodatkowe informacje na temat naboru uczestników do projektu oraz dokumenty rekrutacyjne uzyskać można w Urzędzie Gminy Żółkiewka w pokoju nr 9 u koordynatora gminnego.
ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W nawiązaniu do realizacji przez Gminę Żółkiewka „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Żółkiewce” informuję iż zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

WFOŚiGW

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

W nawiązaniu do realizacji przez Gminę Żółkiewka „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” informuję iż zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

WFOŚiGW

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Projekt "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Pasowanie na przedszkolaka

„Idzie sobie przedszkolaczek,
Śpiewa, tańczy oraz skacze.
Dziś też powód ma do śmiania,
Bo to dzień jest pasowania”


Dnia 7 listopada 2013 r. w Klubie przedszkolaka odbyła się uroczystość Pasowanie na przedszkolaka. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Szkoły Pani Barbara Małysz, Rodzice i Dziadkowie. Bohaterami uroczystości były dzieci z Klubu przedszkolaka. Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali a przedszkolaki zaprezentowały swój dorobek artystyczny w galowych strojach. Aby zostać przedszkolakami w ,,pełnym tego słowa znaczeniu”, a Pani dyrektor mogła dokonać aktu pasowania, dzieci musiały pokonać wiele różnych prób. Pierwsza z nich ,,próba adaptacyjna”- trwała ponad dwa miesiące. Już prawie wszystkie dzieci ,,codziennie rano wchodzą do przedszkola z miną roześmianą ‘’ Dowodzi to, że dzieci czują się tu bezpiecznie i bardzo dobrze. Nasz Klub tworzy przyjazne środowisko dla każdego dziecka i sprzyja dzieciom w osiąganiu sukcesów - poprzez cierpliwe wychowanie, radosną edukację i aktywną motywację. Drugą próbę ,,prezentację dorobku artystycznego” dzieci zaliczyły popisowo. Na forum zaproszonych gości, dzieci popisały się piękną recytacją wierszy, bogatym repertuarem piosenek i pląsów. W nagrodę - za udany występ, dzieci od publiczności otrzymały gromkie brawa. Kolejna próba to ,,złożenie przyrzeczenia – obietnicy.” Przedszkolaki w skupieniu, pełni powagi złożyli przyrzeczenie, że będą ,,uważnie słuchać swoich pań, codziennie po zabawie sprzątać zabawki na swoje miejsca, bez płaczu zakładać piżamę do spania”. Dla dzieci będzie to nieco trudniejsza próba, ponieważ słów obietnicy dzieci będą musiały przestrzegać przez cały rok, będąc każdego dnia w przedszkolu. Ostatnią próbę jaką dzieci miały do zaliczenia - to próba ,,cierpliwości i odwagi”, gdzie Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała dzieci na ,,prawdziwych przedszkolaków” Na zakończenie oficjalnej części uroczystości zabrała głos Pani dyrektor, gratulując dzieciom pięknego występu. Dla upamiętnienia tego uroczystego dnia panie wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Po części oficjalnej Rada Rodziców zaprosiła gości i swoje małe pociechy na słodki poczęstunek. Uroczystość zakończyliśmy wspólną zabawą przy muzyce. W imieniu społeczności Klubu przedszkolaka dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie. Szczególne podziękowania składamy Rodzicom za aktywną pomoc w przygotowaniu uroczystości. Cieszymy się z udanej uroczystości i uważamy, że: udział w niej dał wszystkim,
a szczególnie dzieciom wiele pozytywnych emocji, wrażeń, radości oraz zintegrował pokolenia w środowisku lokalnym.

Uroczystość ,,Pasowanie na przedszkolaka” przygotowały i prowadziły panie: Halina Stepanów, Ewelina Kozik – Abram i Renata Chwała.

 

Halina Stepanów

 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


Gmina Żółkiewka przystąpiła do realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-282/13-00 zawartej w dniu 10.10.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu Gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udostępnienie bezpłatnego internetu 600 gospodarstwom domowym, wyposażenie gospodarstw domowych objętych projektem w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu oraz szkolenia.

Grupę docelową projektu stanowią:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
- rodziny zastępcze,
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS, z terenu gmin.
Spośród ww. określonej grupy docelowej zostanie rekrutowanych 600 beneficjentów ostatecznych.
 
Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wnioskodawcami projektu są: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka.
Realizatorem projektu (Lider projektu) jest Gmina Łopiennik Górny.
Całkowita wartość projektu: 6 936 050,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 919 150,00 PLN
Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2013 do 30.09.2015.


Nabór uczestników projektu (beneficjentów) rozpocznie się pod koniec bieżącego roku. Informacje o zasadach naboru zostaną opublikowane w każdej z gmin uczestniczących w projekcie – za pośrednictwem stron internetowych, plakatów i ulotek. Nabór będzie prowadzony przy współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny. 
UWAGA AZBEST!
Wójt Gminy Żółkiewka informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zdjęcia i utylizacji wyrobów azbestowych (eternitu) w wysokości 100% kosztów.
Odebrane mogą być również wyroby zdjęte z dachów wcześniej i składowane.
Nabór wniosków trwać będzie do 29 listopada 2013 r.
Druki wniosków i dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Żółkiewka w pokoju nr 19.Jednocześnie istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w 2014 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Żółkiewka w pokoju nr 9 w terminie do 20 listopada 2013 r.

„Bezpieczne maluchy”
4 października przedszkolaki z oddziału przedszkolnego „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” miały pierwszych gości. Przedszkole odwiedzili policjanci z Posterunku Policji w Żółkiewce: st. sierż. Konrad Walkiewicz oraz sierż. szt. Dariusz Jedut.Projekt „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

4 października przedszkolaki z oddziału przedszkolnego „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” miały pierwszych gości. Przedszkole odwiedzili policjanci z Posterunku Policji w Żółkiewce: st. sierż. Konrad Walkiewicz oraz sierż. szt. Dariusz Jedut.

Maluchy do tej wizyty przygotowywały się cały tydzień. Uczyły się zasad ruchu drogowego, poznawały znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Ćwiczyły piosenki i wierszyki.

Spotkanie z policjantami przebiegało w swobodnej atmosferze. Dzieciaki wypytywały o pracę, miały możliwość sprawdzenia wytrzymałości kajdanek i pochwalenia się wiedzą na temat zasad ruchu drogowego.

Ogromną frajdą okazał się radiowóz policyjny. Panowie zaprezentowali sygnał świetlny i dźwiękowy, każdy mógł usiąść za kierownicą.

Przedszkolaki podziękowały policjantom piosenką „bezpieczne przejście”.
Historia Żółkwi-współczesnej Żółkiewki
Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki oddaje w ręce Czytelników kolejną książkę „Historia Żółkwi – współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim”.
Niniejsze opracowanie w sposób naukowy dokumentuje zapomnianą historię gałęzi Żółkiewskich w powiecie krasnostawskim i powiązania z rodem Sobieskich. Przedstawia również historię Żółkiewki w rękach innych właścicieli oraz jej losy do końca PRL.
Zapraszamy do lektury
Osoby zainteresowane nowym wydawnictwem RTPŻ prosimy o kontakt z numerem telefonu (84)6831728


 
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA I LISTA REZERWOWALISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Klub przedszkolaka w Żółkiewce"
 1. Lista dzieci

LISTA REZERWOWA DZIECI

 1. Lista rezerwowa


UWAGA RODZICE

Spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Klub przedszkolaka w Żółkiewce" odbędzie się w 21 sierpnia 2013 r (środa) o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Żółkiewce.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

NABÓR DO PRZEDSZKOLA
"Klub przedszkolaka w Żółkiewce"


INFORMACJA o wykonawcach na świadczenie usług w ramach realizacji projektu "Klub przedszkolaka w Żółkiewce"
            


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              


Żółkiewka, dnia 07.08.2013 r.

W trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO do składanie ofert na wyłonienie wykonawców na świadczenie usług w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” zostali wybrani na podstawie kryterium „cena” następujący wykonawczy:

1) Świadczenie usługi logopedy:
- Danuta Błaszczak, ul. Szkolna 1A/7, 22-335 Żółkiewka

2) Świadczenie usługi psychologa:
- Magdalena Król, ul. Sobieskiego 16/22, 22-300 Krasnystaw

3) Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej:
- Marta Wrzyszcz, ul. Sobieskiego 32, 22-335 Żółkiewka

4) Prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych
– Dorota Podgórska-Drozd, ul. Polna 15, 22-335 Żółkiewka

5) Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
- Centrum Edukacji i Prawa Euro Wiedza Tomasz Mościcki, Szewce ul. Dolomitowa 1, 26-052 Sitkówka

/-/ Wojciech Kaczmarczyk
Zastępca Wójta

PIKNIK WAWRZYŃCA

IMPREZA

    IMPREZA

          IMPREZA 

ZAPYTANIE OFERTOWE-zakup pomocy dydaktycznych, pomocy do zajęć ruchowych i zabawek


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
        Żółkiewka, dnia 01.08.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie: wyposażenia oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć ruchowych i zabawki w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676

3. Przedmiot zapytania ofertowego:

*  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć ruchowych i zabawki w ramach realizacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”
*  Wszystkie elementy zapytania ofertowego zaoferowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa
*  Termin realizacji zamówienia: 29.08.2013 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
4) Do oferty należy dołączyć
a) Atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa
 
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%
Cena podana w zapisie do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „Wyposażenie oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć ruchowych i zabawki w ramach realizacji projektu Klub przedszkolaka w Żółkiewce wraz z dostawą” oraz „Nie otwierać przed dniem 19.08.2013r. godz. 9.15”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 19.08.2013 r., godz. 9.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2013 r. o godz. 9.15
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
                                                                       01.08.2013 r. /-/ WÓJT GMINY
                                                                     (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

 1. Zapytanie ofertowe pdf
 2. Załącznik nr 1
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Termin składania wniosku: od 1 sierpnia 2013 r do 31 sierpnia 2013 r.
- Faktury za okres: od 1 lutego 2013 r do 31.07.2013 r.

 1. Wniosek 
 2. Oświadczenie
Zapytanie ofertowe-wyposażenie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                 Żółkiewka, dnia 29.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie: wyposażenia oddziału przedszkolnego i szatni
w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676

3. Przedmiot zapytania ofertowego:

* Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pomieszczenia dydaktycznego i szatni oddziału przedszkolnego w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 – „formularz ofertowy”
* Wszystkie elementy wyposażenia zaoferowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa
* Termin realizacji zamówienia: 27.08.2013 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
4) Do oferty należy dołączyć
a) Atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie norm bezpieczeństwa
 
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%
Cena podana w zapisie do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: wyposażenie pomieszczenia dydaktycznego i szatni oddziału przedszkolnego  w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” wraz z dostawą oraz „Nie otwierać przed dniem 13.08.2013r. godz. 9.15”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 13.08.2013 r., godz. 9.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2013 r. o godz. 9.15
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.

                                                                   29.07.2013r.
                                                                 (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)
                                                                  /-/ WÓJT GMINY

 1. Zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz ofertowy
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU


WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA


oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA
zapraszają mieszkańców na:

BEZPŁATNE
BADANIE SŁUCHUŻÓŁKIEWKA
31 LIPCA 2013 (ŚRODA)

MIEJSCE BADANIA:

URZĄD GMINY ŻÓŁKIEWKA
22-335 ŻÓŁKIEWKA ul. Het. Żółkiewskiego 2

Zapisy: U.G. (Sekretariat) tel. (84) 683-16-76


SŁUŻYMY POMOCĄ W DOBORZE APARATÓW SŁUCHOWYCH
ZAPRASZAMY OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA ORAZ OSOBY Z NIEDOSŁUCHEM!!!
SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!
69 rocznica pacyfikacji
69 rocznica pacyfikacji wsi Chłaniów i Władysławin

23 lipca jest dniem szczególnym dla mieszkańców Władysławina i Chłaniowa z terenu Gminy Żółkiewka. Z datą tą łączą się bolesne wspomnienia wydarzeń z roku 1944. By uczcić pamięć poległych organizacje kombatanckie AK i BCH z terenu Gminy, Wójt Gminy Żółkiewka i Ośrodek Kultury Samorządowej, podobne jak w latach ubiegłych, zorganizowali uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.

Mszę Św. w kościele pw. Św. Mateusza w Chłaniowie celebrował, w zastępstwie za proboszcza parafii, pochodzący z Chłaniowa ks. kapelan Krzysztof Pietrzniak.

Na obchodach nie zabrakło przedstawicieli władz. Starostwo Powiatowe reprezentował pan Sławomir Kamiński. Obecny był także poseł RP pan Sławomir Zawiślak.

Po mszy zebrani udali się na cmentarz, by przy wspólnej mogile pomordowanych raz jeszcze pomodlić się, minutą ciszy uczcić pamięć poległych, a także złożyć wieńce i kwiaty.

Zapytanie ofertowe-REMONT


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                 Żółkiewka, dnia 25.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie: malowanie oddziału przedszkolnego i szatni oraz dostosowania sanitariatów dla dzieci
w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie oddziału przedszkolnego i szatni oraz dostosowania sanitariatów dla dzieci w Projekcie „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie do 23.08.2013 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty 
a) Formularz Ofertowy,
b)  kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
     
5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%
Cena podana w zapisie do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „dotyczy malowanie oddziału przedszkolnego i szatni oraz dostosowania sanitariatów dla dzieci w projekcie „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 06.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 05.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2013 r. o godz. 9.00.
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
                                                                                             

                                                                               25.07.2013 r.                                        
                                                                       (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)
                                    WÓJT
                                    /-/ Jacek Lis

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                          Żółkiewka, dnia 23.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w  „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, 22-335 Żółkiewka,  ul. Szkolna 3, tel. 84 6831 630

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
*  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.09.2013 do 31.06.2015
*  Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 6h/m-c, łącznie 126 godzin pracy w projekcie
Zakres obowiązków nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:
1) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 6 godz./miesiąc
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami
Niezbędne wymagania nauczyciela gimnastyki korekcyjnej:
a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
b) wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego i kwalifikacje w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
c) doświadczenie w pracy z dziećmi

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty  
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.
b) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „Dotyczy prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 06.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                        23.07.2013 r.….……………………………
                                                                      (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

DYREKTOR SZKOŁY
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć z języka angielskiegoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                               Żółkiewka, dnia 23.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z języka angielskiego
w  „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, 22-335 Żółkiewka,  ul. Szkolna 3, tel. 84 6831 630

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.09.2013 do 31.06.2015
* Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 6h/m-c, łącznie 126 godzin pracy w projekcie
* Zakres obowiązków nauczyciela języka angielskiego:
1) prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 6 godz./miesiąc
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami
Niezbędne wymagania nauczyciela języka angielskiego:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe i posiadanie przygotowania pedagogicznego
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia języka angielskiego
c) doświadczenie w pracy z dziećmi

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty  
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.
b) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „Dotyczy prowadzenia zajęć z języka angielskiego w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 06.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                        23.07.2013 r.….……………………………
                                                                    (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

DYREKTOR SZKOŁY
Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznychProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                 Żółkiewka, dnia 23.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych
w  „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, 22-335 Żółkiewka,  ul. Szkolna 3, tel. 84 6831 630

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
* Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.09.2013 do 31.06.2015
Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 4 h/m-c, łącznie 84 godzin pracy w projekcie
* Zakres obowiązków trenera zajęć muzyczno-tanecznych:
1) prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych w wymiarze 4 godz./miesiąc
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami
Niezbędne wymagania trenera zajęć muzyczno-tanecznych:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku muzyka oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, lub
b) wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku i posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacje z muzyki
c) doświadczenie w pracy z dziećmi
d) własny instrument muzyczny

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty  
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.
b) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „dotyczy prowadzenia zajęć z muzyczno-tanecznych w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 06.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                        23.07.2013 r.….……………………………
                                                                                            (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

DYREKTOR SZKOŁY
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług logopedyProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                 Żółkiewka, dnia 23.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi logopedy w  „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, 22-335 Żółkiewka,  ul. Szkolna 3, tel. 84 6831 630

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
* Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi logopedy w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.09.2013 do 31.06.2015
Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 10 h/m-c, łącznie 210 godzin pracy w projekcie
* Zakres obowiązków logopedy:
1) prowadzenie zajęć w wymiarze 10 godz./miesiąc.; przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci; diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami, w porozumieniu z wychowawcą grupy; prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami
Niezbędne wymagania logopedy:
1) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresie logopedii oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego, lub
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku wraz z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii
3) doświadczenie w pracy z dziećmi

4) Opis sposobu przygotowania oferty:

a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b. Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
c. Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty  
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.
b) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

5) Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%

6) Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „dotyczy świadczenia usługi logopedy w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 06.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                        23.07.2013 r.….……………………………
                                                                       (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ Barbara Małysz
 1. Załącznik nr 1
 2. Załącznik nr 2
 3. Ogłoszenie pdf
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                 Żółkiewka, dnia 23.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi psychologa
w  „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, 22-335 Żółkiewka,  ul. Szkolna 3, tel. 84 6831 630

3. Przedmiot zapytania ofertowego:
*Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi psychologa w „Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.09.2013 do 31.06.2015
Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 5h/m-c, łącznie 105 godzin pracy w projekcie
*Zakres obowiązków psychologa:
1) prowadzenie zajęć w wymiarze 5 godz./miesiąc z dziećmi, a także prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców; prowadzenie działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka
2) współpraca z Dyrektorem Szkoły, koordynatorem i asystentem projektu w zakresie przekazywania dokumentacji i sprawozdań niezbędnych przy realizacji w/w projektu, współpraca z innymi nauczycielami
Niezbędne wymagania psychologa:
a) wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
b) nieposzlakowana opinia
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
d) doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodziną

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty  
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.
b) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „dotyczy świadczenia usługi psychologa w Klubie przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 06.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Żółkiewka
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                        23.07.2013 r.….……………………………
                                                                       (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)

DYREKTOR SZKOŁY
Zapytanie ofertowe
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                    


                                                                                 Żółkiewka, dnia 18.07.2013 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żółkiewka zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”.


1. Wiadomości ogólne o projekcie:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/12 zawartej w dniu 12.12.2012 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Żółkiewka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Zamawiający:
Gmina  Żółkiewka, 22-335 Żółkiewka,  ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, tel. 84 6831 676

3. Przedmiot zapytania ofertowego:

*   Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” w terminie od 01.08.2013 do 31.07.2015 - zastrzegamy możliwość przesunięcia oraz/lub przedłużenia okresu realizacji Projektu.
*   Przewidywana forma zatrudnienia: umowa zlecenie – 80h/m-c x 24 m-ce, łącznie 1920 godzin pracy w projekcie
*   Zakres obowiązków Koordynatora projektu:
a) Nadzór nad realizacją całości projektu zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą
b) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem harmonogramu i budżetu
c) Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu
d) Koordynacja prac zespołu projektowego
e) Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu
f) Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów
g) Przygotowanie umów dla wykonawców realizujących zadania projektu
h) Nadzór nad sprawozdawczością finansową
i) Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu
j) Dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL
k) Kontrola dokumentów finansowych pod względem merytorycznym
l) Kontrola wydatkowania środków
m) Dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora projektu, zleconych przez Zleceniodawcę, nie wymienionych wyżej i związanych z realizacją projektu
n) Dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji Pośredniczącej po zakończeniu realizacji Projektu
o) Propagowanie wśród członków zespołu oraz uczestników projektu zasady równości szans kobiet i mężczyzn
*  Niezbędne wymagania Koordynatora projektu
a) Co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów POKL
b) Co najmniej 1 usługa zrealizowana należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert polegającą na prowadzeniu działań związanych z prawidłową realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
c) Wykształcenie wyższe magisterskie

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Formularz Ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę.
Niezbędne dokumenty 
a) Do Formularza Ofertowego należy dołączyć CV na druku stanowiącym
załącznik nr 2.     
b)  dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie doświadczenie, np. referencje
c) wykaz usług (usługi) polegającej na prowadzeniu działań w ramach POKL z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane
c) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

5. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty przy zastosowaniu następującego algorytmu:
Cena = Najniższa cena / Cena badanej oferty x 100 x 100%

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy:
a) - dostarczyć osobiście
lub
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Het. Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka

w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Zamawiającego, a także danymi składającego ofertę oraz opatrzyć ofertę napisem: „dotyczy Koordynatora projektu Klub przedszkolaka w Żółkiewce” oraz „Nie otwierać przed dniem 02.08.2013r. godz. 9.00”.
2) W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową, liczy się data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej
3) Termin składania ofert upływa 01.08.2013 r., godz. 15.00
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2013 r. o godz. 9.00.
5) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na innym Formularzu ofertowym będą uznane za nieważne i nie będą poddawane ocenie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena ofert     przekroczy wartość zamówienia określoną w budżecie Projektu.
                                                                       18.07.2013 r.….……………………………
                                                                 (data, podpis osoby reprezentującej Zamawiającego)
                                                                                                                                                          Jacek Lis
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Żółkiewka
(dotyczy wszystkich miejscowości z terenu gminy)
 


Miesiąc odbioru                  Odpady wysegregowane                   Odpady zmieszane 
                                            ( worki: niebieski, zielony,                 (worek czarny)
                                              żółty, czerwony, brązowy)   
   
lipiec                                         30.07.2013 r.                                  31.07.2013 r.      
sierpień                                     27.08.2013 r.                                  28.08.2013 r.      
wrzesień                                   24.09.2013 r.                                  25.09.2013 r.      
październik                               ---------------                                     30.10.2013 r.                                  
listopad                                     26.11.2013 r.                                  27.11.2013 r.      
grudzień                                    ---------------                                    17.12.2013 r.   
  
23 września – zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. meble),zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon      

Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynny jest w każdy poniedziałek i sobotę w godz. 8.00 – 12.00  w Woli Żółkiewskiej ( na terenie wysypiska odpadów).
Do punktu oddać można: odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradowalne, popiół, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia, wszystkie odpady zebrane selektywnie, nie przekazane przedsiębiorcy w terminie określonym powyżej.
     

     Zbiórkę odpadów komunalnych prowadzi firma Pana Adama Marchewki z Krasnegostawu
 „A-Zet Eko”         tel.  508 567 146

Rozpoczął działanie nowy system zbiórki odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji z terenu naszej gminy. Ogłoszony przez Wójta Gminy Żółkiewka przetarg wygrała firma Pana Adama Marchewki z Krasnegostawu „A-Zet Eko”. Będzie ona do końca bieżącego roku odbierała odpady ze wszystkich zamieszkałych posesji.
W dniu odbioru odpadów worki należy wystawiać już o godz. 7.00 w miejscu umożliwiającym łatwy do nich dostęp, przy drodze publicznej. Niezwykle istotnym elementem wchodzącego systemu zbiórki jest prowadzenie segregacji odpadów komunalnych. Poniższa tabelka przedstawia zasady segregacji.
 

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
    

Papier (worek niebieski)

Wrzucamy :   
- opakowania z papieru i tektury,                   
- gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,                
- papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty                
- torebki papierowe, papier pakowy                     
Nie wrzucamy:   
- papier powlekany folią i kalką,                     
- kartony  po mleku i napojach,                       
- pieluchy jednorazowe i podpaski pampersy i podkłady,           
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,      
- tapety,                                    
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           

Tworzywa sztuczne (worek żółty)   
  
Wrzucamy :   
- butelki po napojach,                          
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.proszkach, szamponach, płynach po naczyniach itp.)                
- opakowania po produktach spożywczych,                
- plastikowe zakrętki,                           
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, i inne folie,           
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian ,      
- kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opakowane      
Nie wrzucamy:   
- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,                
- odpady budowlane i rozbiórkowe,                     
- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,      
- zużyte baterie i akumulatory,                          
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ,                
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka              

Metale (worek czerwony)      
Wrzucamy:   
- puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności(konserwy)      
- złom żelazny i metale kolorowe,                     
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,      
- folia aluminowa                           

Szkło opakowaniowe (worek zielony)      
Wrzucamy:   
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,               
- butelki po napojach alkoholowych,                     
- szklane opakowania po kosmetykach,                     
Nie wrzucamy:   
- Szkło stołowe -żaroodporne, fajans i porcelan, szkło kryształowe      
- ceramika, doniczki                               
- znicze z zawartością wosku,                          
- żarówki i świetlówki, reflektory                     
- nie opróźnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach      
- termometry i strzykawki                          
- monitory i lampy telewizyjne                          
- szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe               
- lustra i witraże                               
- inne opakowania komunalne  (w tym niebezpieczne)           
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek i starać się nie tłuc  szkła.   
  
                                      
Odpady ,,zielone"- roślinne (worek brązowy)      
Wrzucamy:                                         
- gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp..      
Nie wrzucamy:                                   
- kości zwierząt , mięso, i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe      
i MDF, leki,odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne      
                                      
Pozostałe odpady trafią do worka (pojemnika) na odpady zmieszane (worek czarny).      
                                     
Ponieważ opłata za odbiór odpadów segregowanych jest niższa, Przedsiębiorca ma obowiązek kontrolować prawidłowość przeprowadzanej segregacji. Z tego powodu każdy kto złożył deklarację będzie miał obowiązek wewnątrz każdego worka lub na zewnątrz umieścić kartkę z kodem identyfikacyjnym. Kod ten znajduje się na każdym blankiecie wpłaty w miejscu gdzie wpisane jest z jakiego tytułu jest opłata. Jest to liczba sześciocyfrowa, niepowtarzalna , przyporządkowana do każdej posesji. W przypadku nie prowadzenia segregacji w sposób prawidłowy odpady nie zostaną zabrane  i informacja o tym trafi do Urzędu Gminy. W konsekwencji spowoduje to naliczenie opłaty po 12 złotych od osoby a nie po 6,60 zł. Blankiety wpłat w miesiącu lipcu lub na początku sierpnia zostaną każdemu przesłane pocztą lub dostarczone przez stażystów pracujących w Urzędzie Gminy lub przez pracowników Urzędu Gminy. Obecnie inaczej niż miało to miejsce w latach wcześniejszych odbiór odpadów zmieszanych i wysegregowanych odbywa się w różnych dniach.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty
 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza
Bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych
w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2013 r. w Krasnymstawie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
Jak założyć stowarzyszenie lub fundację;
Jak działają organizacje pozarządowe na rzecz inicjatyw ekonomii społecznej;
Jakie szanse dla mieszkańców gmin, powiatów dają inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej;  
Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat.
ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów (16 godz.) w grupie 12 osób. Szkolenie poprowadzi Pani Jadwiga Olszowska-Urban - Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „PARTNERS NETWORK" w Krakowie, praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej, autorka i koordynatorka wielu projektów. Pani Jadwiga posiada ogromne doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi. Prowadziła szkolenia służące lokalnemu rozwojowi i aktywnemu tworzeniu miejsc pracy w powiatach i gminach na terenie całej Polski.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I:
• Co to jest III sektor, inicjatywa lokalna, ekonomia społeczna?
• Dobre praktyki działalności organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej.
• Rodzaje organizacji pozarządowych.
• Jak założyć stowarzyszenie lub fundację? Analiza aktów prawnych.
• Jak działają organizacje pozarządowe na rzecz inicjatyw ekonomii społecznej w naszym środowisku, diagnoza III sektora i inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej w naszej gminie i powiecie.
Dzień II:
• Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat?
• Strategia pozyskiwania 1% przez organizacje pozarządowe na inicjatywy lokalne w zakresie ekonomii społecznej.
• Wolontariat szansą na aktywność mieszkańców w zakresie inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej, czyli różne formy wolontariatu.
• Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej w gminie, powiecie szansą na kształcenie kompetencji społecznych i pozyskiwanie doświadczenia zawodowego przez mieszkańców w ramach reintegracji społeczno – zawodowej.
• Co to są kompetencje społeczne i komunikacja społeczna?
• Możliwości, jakie daje działalność pożytku publicznego i wolontariat lokalnym organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej w mojej gminie, powiecie.
• Inicjatywy ekonomii społecznej w regionie lubelskim.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, promocji zatrudnienia (MOPS, GOPS, PCPR, PUP), jak i do przedstawicieli JST oraz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 82 576 13 80 lub drogą e-mailową:  krasnystaw@fundacja.lublin.pl
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Krasnymstawie
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Punkt Informacyjni-Konsultacyjny w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, pok.220
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 13 80

www.fundacja.lublin.pl
www.eslubelskie.pl

Formularz zgloszeniowy - os. fizyczna

Formularz zgloszeniowy PES

Lubelskie Lato 2013
I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej

16 czerwca Gmina Żółkiewka wzięła udział w I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013” w Wierzchowiskach. Imprezę zorganizowały Lokalne Grupy Działania z Województwa Lubelskiego.
Naszą gminę reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Panie przygotowały dla spacerowiczów mnóstwo smakołyków: słodkości w postaci serników, babeczek, wyroby garmażeryjne, nalewki, chleb wypiekany domową metodą ze smalcem. Oczywiście nie zabrakło znanych już „fajerczaków”.
Swoje wyroby prezentował Tomasz Rachwał z „Gospodarstwa Artystycznego Dąbie”. Można było podziwiać m.in.: wyroby z filcu, wełny, gliny.
Gmina Żółkiewka miała także swoją reprezentację na scenie. Koncert dało męskie trio „Relax” z Ośrodka Kultury.

CEGIELNIA WIERZCHOWINA 4X4
IMPREZA IMPREZA IMPREZA
IMPREZA IMPREZA IMPREZA
Druga edycja: Noc Świętojańska 4X4 Cegielnia Wierzchowina
21-23 Czerwca 2013 r.

Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych
W dniu 2 czerwca 2013 r. w Żółkiewce o godz. 10.00 odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 17 drużyn z gmin: Gorzków, Rudnik, Żółkiewka. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Tomasz Ściepko.
W dniu 2 czerwca 2013 r. w Żółkiewce o godz. 10.00 odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 17 drużyn z gmin: Gorzków, Rudnik, Żółkiewka. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Tomasz Ściepko.
Zawody rozpoczął gospodarz Gminy Żółkiewka – Jacek Lis od powitania gości i przyjęcia meldunku gotowości strażaków do rywalizacji. Następnie zebranych przywitał Zastępca Komendanta KP PSP w Krasnymstawie – mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk, życząc strażakom powodzenia i zdrowej rywalizacji. Sędzia Główny Zawodów st. kpt. Tomasz Ściepko przedstawił regulamin zawodów. Następnie komisja sędziowska przeprowadziła losowanie kolejności startowania poszczególnych drużyn.
Zawody rozegrano w konkurencjach:
1)    ćwiczenie bojowe,
2)    sztafeta pożarnicza 7x50 m. z przeszkodami
Kolejność poszczególnych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
  

Sztafeta 7x50

Jednostka OSP
WynikMiejsce
Antoniówka52,81
1
Czysta Dębina
53,16
2
Wielkopole
53,93
3
Poperczyn
53,97
4
Gorzków
54,60
5
Kolonia Olchowiec
55,05
6
Kolonia Rożki
55,69
7
Kaszuby
55,75
8
Borów
55,81
9
Piaski Szlacheckie
56,19
10
Mościska58,27
11
Olchowiec58,67
12
Huta59,07
13
Adamówka59,69
14
Suche Lipie62,37
15
Płonka66,30
16
Wierzchowina
66,43
17Ćwiczenia bojowe

Jednostka OSP
WynikMiejsce
Kaszuby
54,57
1
Wielkopole
58,37
2
Poperczyn
60,47
3
Płonka
62,47
4
Borów
63,05
5
Gorzków
63,37
6
Mościska
64,29
7
Huta
69,16
8
Piaski Szlacheckie
70,62
9
Adamówka
71,60
10
Kolonia Olchowiec
78,47
11
Antoniówka
72,78
12
Kolonia Rożki
74,33
13
Olchowiec
78,47
14
Czysta Dębina
1000,00
15
Suche Lipie
1000,0016
Wierzchowina
1000,0017
Klasyfikacja ogółem

Jednostka OSP
WynikMiejsce
Kaszuby
110,32
1
Wielkopole
112,30
2
Poperczyn
114,44
3
Gorzków117,97
4
Borów
118,86
5
Mościska122,56
6
Antoniówka125,59
7
Piaski Szlacheckie126,81
8
Kolonia Olchowiec126,98
9
Huta128,23
10
Płonka
128,77
11
Kolonia Rożki130,02
12
Adamówka131,29
13
Olchowiec
137,14
14
Czysta Dębina
1053,16
15
Suche Lipie
1062,37
16
Wierzchowina
1066,43
17
st. kpt. Tomasz Ściepko
Sędzia Główny Zawodów  Sportowo-Pożarniczych
   
Zawody sportowo-pożarnicze były również okazją do uhonorowania Strażaków. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało Druhowi Jerzemu Kaczyńskiemu Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa został uhonorowany Druh Edward Cieplechowicz, a brązowymi druhowie: Dariusz Golec, Artur Oleszczyński, Łukasz Smalirz, Adam Brych. Odznaczenia wręczali: Zastępca Komendanta KP PSP w Krasnymstawie mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk, Wójt Gminy Gorzków pan Marek Kasprzak oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Edward Cieplechowicz.
Wszystkie startujące drużyny OSP dostały pamiątkowe dyplomy a 3 najlepsze wezmą udział w zawodach powiatowych w Krasnymstawie.
Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty, nie było wypadków.
Zawody zorganizowane były prawidłowo.
OGŁOSZENIE o zameldowaniu

 

 

 

Urząd Gminy w Żółkiewce uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2013 roku istnieje możliwość zameldowania na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem

 

 z dotychczasowego miejsca pobytu.

 

W urzędzie, w którym następuje zameldowanie z jednoczesnym wymeldowaniem należy wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,

 

a powiadomienie poprzedniego miejsca pobytu należy do urzędu dokonującego zameldowania.

 

Powyższa zmiana ułatwi Państwu dopełnienie obowiązku meldunkowego bez zbędnego przemieszczania się między urzędami.

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej nowej i uproszczonej formy czynności meldunkowej.

 

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową nie będzie już spoczywał na mieszkańcu ale na Gminie. Gmina wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za ponoszone przez nich opłaty. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą odpowiednią opłatę. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu, rowu lub w inne nie przeznaczone do tego celu miejsca i tym samym poprawi się stan sanitarny i estetyczny gminy.

 

W celu zapewnienia warunków do realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami Rady Gmin zostały zobligowane do podjęcia do końca 2012 r. szeregu uchwał regulujących sprawy gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. W dniu 28 grudnia 2012 r. podjęte zostały przez Radę Gminy Żółkiewka wymagane uchwały, które następnie w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przez Radę Gminy 29 kwietnia 2013 r. zmienione (uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Żółkiewka http://ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu ). Przyjęto system opłaty za odbiór śmieci tzw. „od osoby” to znaczy, że za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość płacona będzie ta sama stawka . Ustalono iż w zamian za uiszczoną przez mieszkańca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą wszystkie zebrane na nieruchomości odpady zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie. Bezpośrednio od mieszkańca odbierane będą:

 

-odpady niesegregowane

-odpady zebrane w sposób selektywny tj. szkło i stłuczka szklana, puszki i drobny złom, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Ponadto w celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie utworzony Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli przekazać: zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia, wszystkie odpady zebrane selektywnie nie przekazane przedsiębiorcy w terminie określonym w harmonogramie. Przeterminowane leki można będzie przekazać do pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie gminy. Zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny jak również opony i chemikalia można również przekazywać do punktu w którym zostały zakupione.

 

Częstotliwości odbioru odpadów będą następujące:

 

-odpady komunalne zmieszane – raz w miesiącu

 

- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

a) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji :

 

-w okresie kwiecień- wrzesień –raz w miesiącu

 

-w okresie październik- marzec – raz na dwa miesiące

b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy do roku po wcześniejszym powiadomieniu przedsiębiorcy zgodnie z terminem określonym w harmonogramie.

 

Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem opracowanym przez przedsiębiorcę, zatwierdzonym przez Wójta i dostarczonym każdemu mieszkańcowi uiszczającemu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy 29 kwietnia 2013 r. przyjęła stawkę opłaty od jednej osoby w wysokości 6,60zł /miesiąc przy przekazywaniu posegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli ilość osób zamieszkujących posesję wynosi od 1do 5. Jeżeli tych osób jest więcej niż 5 (tj. 6 i więcej) za każdą następną osobę opłata wynosi 2,50 zł/ osobę/miesiąc.

 

Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów ponosić będą znacznie wyższą stawkę – 12 zł/osobę/miesiąc. Wysokość tych stawek została określona w sposób szacunkowy ze względu na brak dokładnych danych, gdyż działający do chwili obecnej system zbiórki odpadów komunalnych nie obejmował wszystkich mieszkańców. Ponadto zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami zebrane na terenie naszej gminy śmieci nie będą już gromadzone na Składowisku Odpadów Komunalnych w Woli Żółkiewskiej ale będą przekazane na składowisko odpadów w Wincentowie, co ze względu na dużą odległość znacznie podnosi koszty działania systemu. W stawkę opłaty wkalkulowano zakup worków na odpady zmieszane i worków na odpady zebrane selektywnie.

 

Od 20 maja br. do mieszkańców dostarczane są deklaracje, które obowiązkowo będą musiały zostać wypełnione i zwrócone do Urzędu Gminy w terminie do 15 czerwca. Deklaracje roznoszone są przez stażystów odbywających staż w Urzędzie Gminy. Ponadto pewne ilości deklaracji pozostawione będą u sołtysów. W każdej chwili dostępne są także w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy. W deklaracji należy wskazać ilość osób zamieszkujących na danej posesji i samodzielnie wyliczyć kwotę ponoszonej opłaty. Ustalono, że opłaty wnoszone będą na konto Urzędu Gminy w BS Krasnystaw O/Żółkiewka na konto nr  91  8200  1050  2006  5000  0693  0001 bez wezwania co dwa miesiące, w terminie do ostatniego dnia każdego drugiego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Mieszkańcy otrzymają wydrukowane blankiety wpłat na kwoty wpisane w deklaracji.

 

Deklaracje prosimy wypełniać czytelnie i jeśli to możliwe prosimy o podanie numeru telefonu. Zapisy Ordynacji podatkowej wymuszają na nas konieczność zaokrąglania stawek podatku. W deklaracji należy wpisać kwotę po zaokrągleniu. Tabela poniżej przedstawia sposób wyliczenia stawki podatku w zależności od ilości osób i sposób dokonania zaokrąglenia.

 

Informacja dotycząca wyliczenia kwoty miesięcznej opłaty

 

Zgodnie z art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 poz.749 z późn. zm.) łączna kwota miesięcznej opłaty musi być zaokrąglona do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Przy selektywnej zbiórce odpadów

   
 

Liczba osób zamieszkujących

nieruchomość

Kwota miesięcznej opłaty

w zł

Kwota po zaokrągleniu do wpisania w deklaracji w zł

1

6,60

7,00

2

13,20

13,00

3

19,80

20,00

4

26,40

26,00

5

33,00

33,00

6

35,50

36,00

7

38,00

38,00

8

40,50

41,00

9

43,00

43,00

 

 

 W deklaracji należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości na dzień 1 lipca. Jeżeli liczba osób zameldowanych i zamieszkałych jest różna np. zameldowane są 4 osoby ale jedna pracuje i mieszka na stałe w innym mieście w deklaracji wpisujemy 3 osoby ale na dołączonej kartce informujemy Urząd dlaczego daną osobę pominęliśmy ( taka informacja zapobiegnie wzywaniu mieszkańców do wyjaśniania takich różnic). Ponieważ 1 lipca do domu powrócą studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powinni oni zostać uwzględnieni w deklaracji. W przypadku wyjazdu do szkoły lub na uczelnię we wrześniu lub październiku wystarczy przyjść do Urzędu Gminy i złożyć deklarację korygującą by za takie osoby opłata nie będzie już naliczana aż do następnych wakacji.

 

 Wprowadzany od 1 lipca 2013 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu przede wszystkim zlikwidowanie „dzikich wysypisk śmieci”, zmotywowanie mieszkańców do segregacji odpadów ( stawka opłaty będzie dużo niższa gdy śmieci będą segregowane), poprawę stanu środowiska naturalnego a w wyniku ponownego użycia lub przetworzenia wysegregowanych odpadów oszczędzanie zasobów naturalnych, zapobieżenie spalaniu w domach butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, które spalając się wydzielają trujące związki. Poprawić powinna się także estetyka i czystość na terenie gminy .

 

Bożena Rogalska Deklaracja
Jubileusz 100-lecia

Jubileusz 100-lecia

W dniu 20 maja 2013 r. gromkie brawa z okazji 100 urodzin usłyszała Pani Stanisława Król (urodziny obchodziła 17 maja br.) z miejscowości Chłaniówek w Gminie Żółkiewka.

Z tej uroczystej okazji, w miejscu zamieszkania jubilatki zgromadziła się rodzina i zaproszeni goście. Najserdeczniejszymi życzeniami rozpoczął Starosta Janusz Szpak. Wręczył także list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.

Następne życzenia popłynęły z ust gospodarza Gminy Żółkiewka – Jacka Lisa. Wójt mówił: „jest to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami i smutkami, ale też ciężką pracą i troską o dobro rodziny i innych ludzi”. Do życzeń Wójt Gminy dołączył list gratulacyjny oraz bukiet czerwonych róż. Z Urzędu Gminy Żółkiewka obecny na uroczystości był także Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jan Bełzowski, który wręczył Jubilatce adres okolicznościowy od Prezesa Rady Ministrów.

Serdecznych życzeń nie szczędził również Kierownik KRUS w Krasnymstawie – Marcin Zając, który do kwiatów dołączył „jubileuszową emeryturę”.

Następnie rodzina szanownej Jubilatki zaprosiła wszystkich gości na poczęstunek.

 

Cyfryzacja Telewizji
Zamieszczamy informacje na temat cyfryzacji telewizji naziemnej, poniżej linki do ulotek w plikach pdf

 1. „Czy po 17 czerwca 2013 roku będę odbierać telewizję naziemną?”
 2. Najczęściej zadawane pytania dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC)
 3. Wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej odbieranych w województwie lubelskim
Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Aby zaprojektować jak najlepsze rozwiązania dla miłośników turystyki rowerowej, potrzebujemy zaczerpnąć opinii ekspertów, a więc samych rowerzystów. Zapraszamy do udziału w ankiecie, która pomoże nam dopasować szlaki do Państwa potrzeb. Po wypełnieniu formularza, mają Państwo możliwość wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania bony do zrealizowania w sklepie Activa Sport.

Ankietę można wypełnić pod adresem: http://provestigo.pl/ankieta-badania/ 

Serdecznie zapraszamy!

Gminne obchody Dnia Strażaka

Zbiórką przed remizą OSP w Dąbiu 5 maja br. strażacy ochotnicy z całego terenu gminy Żółkiewka rozpoczęli świętowanie dnia swojego patrona. Następnie zebrani w liczbie ok. 70 osób na czele z Prezesem Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej-Jackiem Lisem oraz V-ce Prezesem Edwardem Boblem przejechali wozami strażackimi do kościoła p.w. Św. Stanisława w Sobieskiej Woli.

 

Mszę koncelebrował ksiądz Grzegorz Franaszek.

 

Proboszcz przypomniał legendę o Florianie. Był on cesarskim urzędnikiem, który nie wyparł się wiary chrześcijańskiej podczas prześladowań. Niezłomny przy swoich postanowieniach został skazany na śmierć. Najprawdopodobniej przywiązano mu kamień do szyi i wrzucono do rzeki. Po prawie tysiącu latach jego szczątki sprowadzono do Krakowa - i wtedy się okazało, że ów święty chroni od ognia! Kraków się palił, a kościół w którym spoczywały prochy Floriana pozostawał nietknięty. Te wydarzenia sprawiły, że Florian został patronem straży pożarnej.

 

Ksiądz proboszcz podkreślał odwagę strażaków w nawiązaniu do św. Floriana oraz społeczny charakter służby.

 

Po Mszy strażacy udali się na poczęstunek. Gospodarzem gminnych obchodów tym roku była jednostka OSP z Dąbia.


Kalendarz imprez 2013
Żółkiewka na Kiermaszu Turystycznym…

28 kwietnia br. Gmina Żółkiewka wzięła udział w IV Lubelskim Kiermaszu Turystycznym w Lublinie organizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną „Wrota Roztocza” przy współudziale Lokalnych Grup Działania z terenu Lubelszczyzny.

Impreza na Starym Mieście była jedną z większych imprez podczas której gminy miały możliwość promować swój region.

 Naszą gminę reprezentowały panie: Teresa Jaremek i Urszula Zgardzińska z Poperczyna oraz Teresa Gnyp i Maria Salasa z Rożek Kolonii. Panie kusiły spacerowiczów takimi specjałami jak: „gryczak”, rogaliki z marmoladą, tradycyjne serniki. Podczas kiermaszu nie zabrakło również znanych już „fajerczaków” Basi Jaremek.DSCN5626.JPG

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Żółkiewka o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i o możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego
Na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260) informuję, że na terenie Gminy Żółkiewka planowana jest realizacja przebudowy drogi gminnej nr 109700L – ul.Konopnickiej od km 0+008 do km 0+392,5.

WÓJT GMINY
Żółkiewka
woj. lubelskie

Żółkiewka, dnia 19.04.2013r.

GKR.7246/7/2013

 

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Żółkiewka

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej i o możliwości zgłaszania zainteresowania z udostępnieniem kanału technologicznego

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260) informuję, że na terenie Gminy Żółkiewka planowana jest realizacja przebudowy drogi gminnej nr 109700L – ul.Konopnickiej od km 0 008 do km 0 392,5.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7-7f wyżej wymienionej ustawy.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy Żółkiewka, ul.Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka.

Ponadto informuję, że myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Żółkiewka www.zolkiewka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18 /20, 01-211 Warszawa.

 

Wójt Gminy

Żółkiewka

mgr inż. Jacek Lis

 

 

 

 

 


 
 

 


Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Chełmie uprzejmie informuje iż w miesiącach wakacyjnych (tj. lipiec - sierpień ) - Centrala KRUS organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii" />

 WAKACYJNE  TURNUSY REHABILITACYJNE

DLA  DZIECI ROLNIKÓW

 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Chełmie uprzejmie informuje iż w miesiącach wakacyjnych (tj. lipiec - sierpień ) – Centrala KRUS organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub ubezpieczonych na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie to powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok ( wiek  - dzieci urodzone w latach 1998 – 2006).

 

- dla dzieci z wadami/ chorobami postawy i narządów układu ruchu w Horyńcu Zdroju

-  dla dzieci  z chorobami układu oddechowego w Iwoniczu Zdroju

 

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie we własnym ośrodku Kasy tj. w Centrum Rehabilitacji Rolników Horyńcu Zdroju

w terminie od 21.07 – 10.08.2013r.

 

Dla dzieci z chorobami układu oddechowego również we własnym ośrodku Kasy

 tj. w Centrum Rehabilitacji Rolników  KRUS w Iwoniczu Zdroju

ul. Ks.Jana Rąba 22 w terminie od 19.07 – 08.08.2013r.

 

1.- Podstawą skierowania dziecka do odbycia rehabilitacji stanowi wniosek

kwalifikacyjny  wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę , w leczeniu którego pozostaje dziecko (druki do pobrania  w każdej placówce terenowej KRUS – Chełm , Krasnystaw ,Włodawa ) lub na stronie internetowej KRUS

www.krus.gov.pl.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci , w stosunku do których Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekły stopień niepełnosprawności skutkujący koniecznością wypłat zasiłku pielęgnacyjnego. Dzieci bez zasiłku pielęgnacyjnego muszą spełniać wszystkie pozostałe kryteria.

 

Odpłatność rodziców za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszty przejazdu w obie strony (równowartość ceny biletów PKS lub PKP 2 kl.) 

 

Wnioski prosimy składać do PT KRUS w Chełmie przy ul. I Armii WP 8 A lub wysyłać pocztą na wyżej podany adres do dnia  06.05.2013r.

 

 

Kierownik Placówki Terenowej

KRUS w Krasnymstawie

Marcin Zając

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji
W związku z planowaną realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka" Gmina Żółkiewka informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie gmin: Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka.
Pismo w sprawie konsultacji oraz opis przedsięwzięcia znajduje się w załączeniu.

Opis_projektu_konsultacje_lopiennik.doc

Opis_projektu_konsultacje_lopiennik.pdf

Zaproszenie_do_konsultacji_lopiennik_gorny_www.doc

Zaproszenie_do_konsultacji_lopiennik_gorny_www.pdf

Komunikat Nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego
W związku z występującymi w ostatnim czasie znacznymi opadami śniegu i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi zaleganie śniegu na obiektach, przypominam właścicielom i zarządcom wielkopowierzchniowych budynków i innych obiektów budowlanych (hipermarkety, baseny, hale sportowe, szkoły, sale gimnastyczne itp.) o obowiązku usuwania śniegu, lodu, sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Krasnymstawie
mgr inż. Anna Wojtaszek
Poradnia Ginekologiczno-Połżnicza
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie


Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza
Filia w Żółkiewce

 (w Starym Ośrodku Zdrowia)

Poradnia czynna:
Poniedziałek
Godzina 9:00 – 14:00

Przyjmuje:
lek. Ryszard Niewiadomski
poł. Maria KowalczykPacjentki przyjmowane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt Gminy Żółkiewka
przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 • W terminie od 1 lutego 2013 r. do 29 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013r.,
 • W terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Od 2013 r. w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności, zwrot podatku przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi - temu, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. W 2013 r. powierzchnia takich gospodarstw nie będzie rozliczana na poszczególnych współwłaścicieli.

 

Żółkiewka 02.01.2013 r.

Gmina Żółkiewka wyróżniona jako „Gmina przyjazna Seniorom”

Rok 2012 decyzją Parlamentu Europejskiego ustanowiony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach obchodów zorganizował konkurs mający na celu promowanie idei aktywności zawodowej i społecznej osób starszych.

Gmina Żółkiewka zajęła IV zaszczytne miejsce. Wyróżnienie tym bardziej cieszy, że Żółkiewka została doceniona jako jedyny samorząd wiejski. Pozostali laureaci to: Lublin, Krasnystaw, Biała Podlaska i Lubartów. Żółkiewka została doceniona za organizowanie licznych inicjatyw mających na celu wzmacnianie aktywności społecznej oraz propagowanie idei integracji i solidarności międzypokoleniowej.

Wójt Gminy, pan Jacek Lis podczas uroczystości, która odbyła się w 22 listopada w Lublinie odebrał dyplom i statuetkę.


11 listopada 2012
Gminne obchody odzyskania odzyskania przez Polskę Niepodległości


Ankieta Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotycząca zgłaszania obszrów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) pracami związanymi z zapewnieniem infrastruktury pozwalającymi na dostęp do usług telekomunikacyjnych na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, na stronie internetowej pod adresem www.uke.gov.pl w zakładce "zgłoś brak telefonu lub Internetu" dostępna jest ankieta.

Informacje o obszarach, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego lub brakuje w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa, a użytkownicy tam mieszkający wyrażają chęć korzystania z tych usług, prosimy przekazywać w jednej wybranej przez Państwa, spośród poniżej wskazanych, formie:

1) dla tych z Państwa, którzy mają dostęp do Internetu - poprzez wypełnienie ankiet na stronie UKE;

2) dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu:

    telefonicznie na numer infolinii Centrum Informacji Konsumenckiej tel. 801 900 853 - pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę,

lub

    listem tradycyjnym na adres:

    Urząd Komunikacji Elektronicznej
    ul. Kasprzaka 18/20
    01-211 Warszawa
    (z dopiskiem: Mapy popytu - zgłoszenia użytkowników)
Dożynki Wojewódzkie 2012
16 września br. delegacja z Gminy Żółkiewka wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich Województwa Lubelskiego, które w tym roku gościła Siennica Różana.

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Żółkiewka i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej przygotowały stoisko ze smakołykami i nalewkami. Panie przygotowały m.in. kaszaczki, piróg z kaszy jaglanej, pierogi z soczewicą, ciasta z owocami jesieni. Nie zabrakło również „fajerczaków” przygotowanych metodą tradycyjną. Dopełnieniem pięknie przygotowanego stoiska były domowe nalewki z malin.

Miłym akcentem Dożynek Wojewódzkich było wyróżnienie rolnika z Żółkiewki. Pan Krzysztof Chromczak otrzymał dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi w województwie lubelskim.

Gratulujemy!!!

Prezentacja z Gminy Żółkiewka

 

Degustacja potraw


Pan Krzysztof Chromczak

Pożegnanie wakacji w Gminie Żółkiewka
W dniu 26 sierpnia 2012 r. Żółkiewka miała podwójne święto. W ostatnią niedzielę wakacyjną każdy mieszkaniec, starszy i młodszy mógł znaleźć coś dla siebie.Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Pożegnanie wakacji w Gminie Żółkiewka”

 W dniu 26 sierpnia 2012 r. Żółkiewka miała podwójne święto. W ostatnią niedzielę wakacyjną każdy mieszkaniec, starszy i młodszy mógł znaleźć coś dla siebie.
    W godzinach przedpołudniowych miały miejsce Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, podczas której poświęcono dożynkowy chleb oraz jedenaście wieńców przyniesionych przez delegacje wieńcowe z terenu gminy. Po mszy, nastąpiło przejście korowodu dożynkowego na plac dożynkowy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Korowód prowadzili starostowie dożynek: Agnieszka Zbrońska z Olchowca Koloni i Robert Król z Wierzchowiny. Za nimi grupy wieńcowe z następujących miejscowości: Huta, Rożki, Rożki Kolonia, Koszarsko, Wierzchowina, Chłaniów, Poperczyn, Makowiska, Olchowiec Kolonia, Olchowiec, Dąbie, dalej przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.
Dalsza część uroczystości rozpoczęła się charakterystycznym dla gminy Żółkiewka obrzędem dożynkowym poprowadzonym przez Dyrektora Ośrodka Kultury Annę Podgórską. W części wieńcowej obrzędu zaprezentowały się zebranym grupy wieńcowe. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie chleba przez Starostów w asyście sołtysów z terenu gminy na ręce Wójta. Chleb został pokrojony i rozdany wśród uczestników uroczystości.
Wójt Gminy podziękował grupom wieńcowym za piękne wieńce i udział w obrzędzie dożynkowym wręczając dyplomy i nagrody.
    W tej część dnia udział wzięły w przeważającej większości osoby dojrzałe. Ze względu na fakt, iż 26 sierpnia był ostatnim wakacyjnym weekendem Ośrodek Kultury Samorządowej zadbał także o gusta ludzi młodych. Od godz. 15.00 rozpoczęła się impreza „Pożegnanie wakacji w Gminie Żółkiewka”. W programie artystycznym, wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasnostawskiego Domu Kultury, zespół chóralny z Ośrodka Kultury w Żółkiewce, zespół Polesie z Borowicy, zespół młodzieżowy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, zespół muzyczny z Ośrodka Kultury Samorządowej, kabaret ,,Czarny Salceson” z Krasnegostawu. Atrakcją wieczoru był występ zespołu Jarzębina z Kocudzy, z przebojem ,,Koko Euro Spoko”. Debiutował młodzieżowy zespół rockowy The Herrings.
Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w konkursie przygotowanym przez Arkadiusza Boguckiego reprezentującego miejsce doskonalenia jazdy terenowej 4x4 Cegielnia Wierzchowina.
Imprezie towarzyszyły stoiska i wystawy, m.in. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, prezentujące specjały kuchni tradycyjnej, Szkoła Ponadgimnazjalna z Żółkiewki zorganizowała wystawę sprzętu.
Na pożegnanie wakacji młodzież do 1.00 w nocy bawiła się z zespołem MONDEO.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ambulans sanitarny i profesjonalna ochrona.

Impreza „Pożegnanie wakacji w Gminie Żółkiewka” była współfinansowana w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ze środków PROW na lata 2007-2013.


Nowa jakość w Gminie Żółkiewka
Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce wyszedł z inicjatywą zorganizowania innowacyjnej imprezy pt. ,,Nowa jakość w Gminie Żółkiewka”.Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nowa jakość w Gminie Żółkiewka”

 Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce wyszedł z inicjatywą zorganizowania innowacyjnej imprezy pt. ,,Nowa jakość w Gminie Żółkiewka”. Pomimo tego, że po raz pierwszy na terenie gminy odbyła się takiego typu impreza, to cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców nie tylko gminy, ale i ludzi z zewnątrz. Ze względu na okres wakacyjny dopisała zwłaszcza młodzież.

Przygotowując imprezę organizator postarał się by sprostać oczekiwaniom uczestników, jednocześnie zaskakując ich bogatym, dynamicznym i interesującym repertuarem adresowanym dla każdej grupy wiekowej. Realizacja tego typu przedsięwzięć zwiększa dostęp do usług kulturalnych, jak również wpływa na wzrost liczby osób angażujących się
w rozwój społeczny własnego środowiska.

Impreza rozpoczęła się od atrakcji, a mianowicie wybory „Małej Miss i Małego Mistera”.
Po zakończonej autoprezentacji dziewczynek i chłopców publiczność poprzez najdłuższy aplauz wybrała MAŁĄ MISS, którą została Julia Radecka, MAŁYM MISTEREM został Mateusz Dąbski. Prezentację dzieci przeprowadziła Ewelina Kozik – Abram – pracownik OKS.

Innowacyjnością imprezy w plenerze był koncert Babskiej Biesiady. Podczas trwania widowiska w sześciu wejściach publiczność rozgrzewały cztery piękne, wokalnie utalentowane artystki z Zamościa. Zaprezentowały się one w: biesiadzie sarmackiej, góralskiej, rosyjskiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.

Amatorzy mocnej adrenaliny mogli podziwiać ekstremalny pokaz możliwości ludzkiego organizmu w wykonaniu Jurija Ziniewicza z Białorusi.

Atrakcją imprezy były wybory MISS LATA 2012. Osiem dziewcząt zaprezentowało się
w czterech układach choreograficznych, które wcześniej intensywnie ćwiczyły przez cały tydzień w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce pod kierunkiem Deniz Welhan – kilkukrotnej zdobywczyni korony w wyborach Miss.

Dziewczęta wystąpiły w sukniach od sponsora firmy DE FACTO, strojach kąpielowych oraz wieczorowych. Jury powołane w składzie: Wójt Gminy Żółkiewka – Jacek Lis, Przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka – Edward Bobel, Radny – Jerzy Mazurek, przedsiębiorca lokalny – Adam Jarszak, właścicielka salonu kosmetycznego w Żółkiewce – Magdalena Stachyra, właściciel sklepu odzieżowego firmy DE FACTO z Zamościa oraz przedstawiciel żółkiewskiej młodzieży – Igor Biały wybrali najpiękniejszą dziewczynę lata. MISS LATA 2012 została Maja Nizio z Maciejowa Starego, I-szą Vice Miss została Oliwia Sokołowska z Zamościa, II Vice Miss – Dorota Włoch z Olchowca, natomiast na Miss Foto wybrano Patrycję Ładniak z Wierzchowiny. Dziewczyny otrzymały atrakcyjne nagrody zakupione ze środków PROW.

Całość imprezy od godz. 14.00 do 1.00 w nocy miała profesjonalną oprawę muzyczną wykonaną przez Studio Piech z Lublina oraz profesjonalną ochronę wraz z zabezpieczeniem medycznym. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem SIMON w repertuarze „Simon Super Cover”. Całość prowadziła Anna Podgórska – dyrektor OKS w Żółkiewce.

Impreza była współfinansowana w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi ze środków PROW na lata 2007-2013.
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest
Gmina Żółkiewka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 311/2012/D/OZ z dnia 12.09.2012 r. i 132/2012/D/OZ z dnia 16.05.2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2011 roku
Wójt Gminy Żółkiewka działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f i g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, oraz którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.


Lp.

Nazwisko i imię

Kwota (zł)

Przyczyna

1.

Kowalczyk Janusz

936,00

ważny interes podatnika

2.

Martyna Andrzej i Barbara

1006,50

ważny interes podatnika

3.

Szewczyk Krzysztof i Wioletta

577,00

ważny interes podatnika

4.

Góźdź Bogusław i Halina

6902,73

ważny interes podatnika

5.

Błaszczak Janusz i Małgorzata

514

ważny interes podatnika

6.

Pąsiek Edward

776,00

ważny interes podatnika

7.

Modzelewski Janusz i Grażyna

696,00

ważny interes podatnika

8.

Terentowicz Dariusz

3571,60

ważny interes podatnika

9.

Szponar Wojciech

5596,00

ważny interes podatnika

10.

Kwieciński Grzegorz

587,00

ważny interes podatnika

11.

Ścibak Marek i Grażyna

1023,00

ważny interes podatnika

12.

Podgórniak Stanisław

737,00

ważny interes podatnika

13.

Polski Tomasz

599,00

ważny interes podatnika

14.

Michnik Andrzej

6277,00

ważny interes podatnika

15.

Tymicki Roman i Anna

817,00

ważny interes podatnika

16.

Gminna Spółdzielnia “SCh” w Żółkiewce

78827,40

ważny interes podatnika

17.

Kania Arkadiusz

19066,00

ważny interes podatnika

18.

Duda Mariusz

4796,00

ważny interes podatnika

19.

Pijas Andrzej

33395,80

ważny interes podatnika

 1. Jarmuł Stanisław – pomoc publiczna

 2. Krzyżan Alicja – pomoc publiczna
 3. Krzeszowski Zenon- pomoc publiczna
 4. Bobel Edward - pomoc publiczna
 5. Włodarczyk Janusz- pomoc publiczna
 6. Jarosz Arkadiusz- pomoc publiczna
 7. Żuk Adam- pomoc publiczna
 8. Król Stanisław - pomoc publiczna
 9. Czop Henryk- pomoc publiczna
 10. Zbroński Sławomir - pomoc publiczna
 11. Jaremek Jerzy - pomoc publiczna
 12. Polski Mieczysław - pomoc publiczna
 13. Polski Tomasz - pomoc publiczna
 14. Chudziak Roman - pomoc publiczna
 15. Błaszczak Kazimierz – pomoc publiczna
 16. Rewerski Waldemar i Bożena – pomoc publiczna
 17. Santus Wioletta - pomoc publiczna
 18. Jonasz Henryk i Mirosława - pomoc publiczna
 19. Młynarczyk Aneta - pomoc publiczna
 20. Potręć Zofia - pomoc publiczna
 21. Szczepanik Tomasz - pomoc publiczna
 22. Wojtyna Tadeusz i Agnieszka - pomoc publiczna
 23. Cimek Tadeusz i Małgorzata - pomoc publiczna
 24. Dziurdza Mieczysław i Urszula - pomoc publiczna
 25. Podgórski Andrzej i Anna - pomoc publiczna
 26. Kołątaj Ryszard - pomoc publiczna
 27. Kneć Aneta i Adam - pomoc publiczna
 28. Jawor Aldona - pomoc publiczna
 29. Bąk Mirosław - pomoc publiczna
 30. Breś Rafał - pomoc publiczna
 31.  Król Robert i Aneta - pomoc publiczna
 32. Pałys Beata - pomoc publiczna
 33. Matyjaszek Adam i Maria - pomoc publiczna
 34. Szabała Krystyna i Mieczysław - pomoc publiczna
 35. Skrzypek Katarzyna - pomoc publiczna
 36. Kaliniak Teresa - pomoc publiczna
 37. Chuszcza Halina - pomoc publiczna
 38. Dąbska Anna - pomoc publiczna
 39. Korkosz Teresa - pomoc publiczna
 40. Oleszek marek i Teresa - pomoc publiczna
 41. Król Tomasz - pomoc publiczna
 42. Kuśmierzak Lucyna - pomoc publiczna
 43. Huba Tadeusz - pomoc publiczna
 44. Kuśmierzak Edward - pomoc publiczna
 45. Winiarczyk Krzysztof - pomoc publiczna
 46. Gąsior Leszek i Jolanta - pomoc publiczna
 47. Tomiło Mariola i Mariusz - pomoc publiczna
 48. Majkut Marian i Elżbieta - pomoc publiczna
 49. Wilczyński Norbert - pomoc publiczna
 50. Dąbska Marta - pomoc publiczna
 51. Podgórski Mariusz - pomoc publiczna
 52. Grunow Lucyna - pomoc publiczna
 53. Taźbirek Dariusz - pomoc publiczna
 54. Ścibak Marek i Grażyna - pomoc publiczna
 55. Świetlicki Jacek - pomoc publiczna

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

FESTIWAL EDUKACJI NA RZECZ GMINY ŻÓŁKIEWKA

27 maja br. w Olchowcu w gminie Żółkiewka odbył się Festiwal Edukacji na rzecz gminy Żółkiewka. Festiwal zorganizowany został w ramach projektu Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „RAZEM dla Gminy Żółkiewka”.

Partnerami przy realizacji projektu byli: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej i Gmina Żółkiewka.

 Podczas Festiwalu była możliwość wysłuchania prelekcji przygotowanej przez Zygmunta Klimczuka nt. -Możliwości pozyskiwania środków unijnych w nadchodzącym okresie programowania (2014+)

- Produkt regionalny – definicja, rejestracja, ciekawostki

- Dobre praktyki w projektach unijnych, wioski tematyczne.

 Imprezie towarzyszyła degustacja potraw przygotowana przez Stowarzyszenie i konkursy z nagrodami przygotowane przez KRUS oddział terenowy w Krasnymstawie.

 Atrakcją była zwyżka Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Krasnegostawu.

Podczas festiwalu nie zabrakło występów artystycznych. Imprezę uświetniły zespoły z sąsiedniej gminy Gorzków oraz zespół SAVASH z Lublina.

Festiwal zakończyło ognisko z wspólnym pieczeniem kiełbasek.


Wójt Gminy Żółkiewka pan Jacek Lis i pani Agnieszka Zbrońska rozpoczynają Festiwal


Widok z góry na plac imprezy


Materiały promocyjne Gminy Żółkiewka


Prelekcja pana Zygmunta Klimczuka


Prezentacja kulinarna Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej


Tradycyjna grochówka


Degustacja potraw


Kulinaria przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej


Zwyżka Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej


Wręczenie nagród przez kierownika KRUS o/Krasnystaw Pana Marcina Zająca

„Żółkiewka jest wśród nas”

To tytuł spotkań regionalnych organizowanych przez dwie niedziele w Muzeum Wsi Lubelskiej. Spotkań, które mają na celu promocję działań Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki oraz promocję całej gminy.

Inicjatorami cyklicznych spotkań na terenie Skansenu promujących poszczególne towarzystwa regionalne oraz miejscowości, w których mieszkają byli: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki oraz Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej dr Mieczysław Kseniak.

Na „pierwszy ogień” wybrano gminę Żółkiewkę, która się promuje w dniach 20 i 27 maja 2012 r. od godz. 13 –tej.

W dniu 20 maja na terenie Skansenu po raz pierwszy promowała się nasza gmina.

O godzinie 13 – tej, przed zabytkowym dworem imprezę otworzył gospodarz obiektu dyrektor dr Mieczysław Kseniak witając promujących się uczestników z Żółkiewki i zwiedzających, życząc wszystkim miłego spędzenia niedzielnego popołudnia, przy pięknej, wprost wymarzonej wiosennej pogodzie, po czym przekazał mikrofon głównemu organizatorowi i sponsorowi, Wójtowi Gminy Żółkiewka mgr inż. Jackowi Lisowi. Ten z kolei powitał przedstawicieli władz samorządowych i administracyjnych województwa oraz uczestników imprezy, szczególnie mieszkańców Lublina, których korzenie rodowe wywodzą się z Żółkiewki oraz przedstawił program spotkań.

Syntetyczną historię Żółkiewki i dorobek wydawniczy Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki przedstawił jego prezes - Bohdan Kiełbasa. W swym wystąpieniu podkreślał bohaterstwo Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Eksponował długo ukrywane przez cenzurę carską i ZSRR obrazy „Bitwa pod Kłuszynem” – Szymona Bohuszewicza. Dzieło przedstawia Hetmana, który 04 lipca 1610r. pokonał pięciokrotnie liczniejszą armię rosyjską i jako jedyny w historii zdobył Moskwę. 28 sierpnia 1610r.doprowadził do ogłoszenia przez bojarów (szlachtę) rosyjskich, polskiego księcia Władysława - carem Rusi. 29 października 1611 roku Hetman St. Żółkiewski doprowadził przed oblicze króla oraz wspólnie obradujących izb sejmu i senatu na zamku Królewskim w Warszawie, cara Rosji Wasyla IV Szujskiego i jego dwóch braci, kniazia Dymitra, dowodzącego wojskami rosyjskimi pod Kłuszynem i Iwana. Bijąc czołem pokłony i całując rękę Króla, złożyli oni hołd, zwany „ruskim”. Zdarzenie to utrwalił Jan Matejko na swym, również ukrywanym przez cenzurę obrazie, „Hołd ruski”.

Całą imprezę, z ramienia Wójta Żółkiewki prowadziła i koordynowała, dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce pani Anna Podgórska, która bardzo zaangażowała się w prezentacje gminy.

Imprezę umilały piękne występy Scholii z parafii p.w. Św. Mateusza z Chłaniowa oraz zdolnego chłopca – akordeonisty, Bartosza Majkuta.

Do Skansenu przyjechały zaprezentować się różne instytucje i stowarzyszenia z terenu gminy Żółkiewka, które rozłożyły swoje stanowiska na terenie muzeum. Przed dworem z Żyżyna swe eksponaty wystawiło Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki i Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Towarzystwo prezentowało głównie własne wydawnictwa oraz dwa historyczne obrazy (wyżej opisane): „Bitwa pod Kłuszynem” i „Hołd ruski”. Przy stoisku Towarzystwa można było również nabyć materiały promocyjne gminy. Natomiast Ośrodek Kultury Samorządowej prezentował wydawany bezpłatny kwartalnik „Panorama Żółkiewska”, wystawę plastyczną i fotograficzną oraz rękodzieło wykonane podczas zajęć zorganizowanych w Ośrodku. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, Piekarnia Gminnej Spółdzielni w Żółkiewce, a także Koło Gospodyń Wiejskich z Chłaniowa zajęło cienisty, uroczy teren przy obiekcie zabytkowym z Turki, eksponując tam swoje wypieki i potrawy regionalne, które znikały ze stołów jak przysłowiowe chrupiące bułeczki. Tuż obok prezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Przyjechali oni z prezentacją multimedialną i występami artystycznymi.

Artysta grafik, pracownik naukowy UMCS w Lublinie Benek Homziuk, uczniowie ze Szkół Podstawowych z Chłaniowa i z Żółkiewki, twórcy ludowi prezentowali swe prace w podcieniu przy spichlerzu z Piotrowic. Tam też znajdowało się stanowisko Poczty Polskiej z okolicznościowymi kartkami wydanymi specjalnie na tę imprezę.

W imprezie swój udział zaznaczyła również sekcja bojowa Ochotniczej Straży Pożarnej z Żółkiewki z nowoczesnym sprzętem gaśniczym i ratunkowym, która współdziałała z muzealnym oddziałem miejscowej straży nad zbiornikiem wodnym na „Powiślu”. Tam też popisywali się wędkarze z „Łowiska Wędkarskiego Żółkiewka”, zapraszając zwiedzających Skansen do naszej gminy i do wędkowania nad zbiornikiem wodnym w Żółkiewce. Eksponowany był samochód terenowy „Boguckich”, którzy w dniach 22 – 24 czerwca organizują ogólnopolskie, ekstremalne pokazy na terenie wyrobisk byłej cegielni w Wierzchowinie k/ Żółkiewki.( więcej o nich na stronie www.wierzchowina.pl )

Tradycyjne, regionalne wypieki gospodyń i piekarni GS, po degustacji, zostały wysoko ocenione przez uczestniczącą w imprezie(„Piekarza roku Rzeczypospolitej”) Barbarę Krzyszczak, prowadzącą piekarnię w Stasinie k/ Lublina, wypiekającą ponad pięćdziesiąt gatunków pieczywa, w tym chleb „Wygnanowski” z certyfikatem premiera.

Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, przez cały czas imprezy, prezentował nasz „Krajan”, jej w-ce przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk wraz z regionalistką z WDK w Lublinie panią mgr Magdą Parzyszek.

Impreza zakończyła się ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami sponsorowanymi przez Wójta Gminy Żółkiewka.


Drugi dzień promocji odbędzie się 27 maja, na który serdecznie zapraszamy.


Bohdan Kiełbasa

prezes RTPŻ

III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Żółkiewka


III Otwarty Turniej Szachowy

o Puchar Wójta Gminy Żółkiewka

ŻÓŁKIEWKA 20 MAJA 2012 r.

Regulamin turnieju

 1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, Urząd Gminy w Żółkiewce, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Cele turnieju: popularyzacja szachów jako dyscypliny rozwijającej umysł, promowanie pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu w atmosferze sportowej rywalizacji, włączenie umiejętności gry w szachy w system promujący wychowanie młodzieży w trzeźwości,       integracja miłośników szachów w regionie, wyłonienie najlepszych zawodników turnieju.

 3. Termin i miejsce: 20 maja 2012 r. – niedziela, budynek Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, ul. Szkolna 3.

 4. Zapisy: 20 maja 2012 r.,  godzina 9.00 – 9.50. Rozpoczęcie turnieju: godzina 10:00. Planowane zakończenie turnieju: godzina 15.00 – 15:30. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce – 84 683-16-30.

 5. System rozgrywek i tempo gry: zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund z tempem gry 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii, kojarzenia komputerowe. Obowiązują przepisy gry ustalone przez Polski Związek Szachowy. W sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia turnieju.

 6. Uczestnictwo w turnieju i kategorie wiekowe: wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą chęć gry w dniu zawodów. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych:
  • juniorzy młodsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w 1999 r. i młodsi,
  • juniorzy starsi – dziewczęta i chłopcy – ur. w latach 1995 – 1998,
  • „open” – seniorzy – kobiety i mężczyźni – osoby urodzone w 1994 r. i starsi.

 7. Nagrody: dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Żółkiewce i Szkołę Podstawową w Żółkiewce. Zwycięzca turnieju otrzymuje dodatkowo puchar.

 8. Postanowienia końcowe: uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizator zapewnia ciepły posiłek w trakcie turnieju, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

            SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY !!!

3 Maja 2012


 


Teatr Pokoleń

„W BARANIEJ GŁOWIE”

25 marca br. Gmina Żółkiewka miała przyjemność gościć, po raz drugi, Teatr Pokoleń z Siennicy Różanej.

Teatr przedstawił spektakl „W Baraniej Głowie” – pozytywistyczne opowiadanie Henryka Sienkiewicza nowatorsko adaptowane i przeniesione na scenę naszych czasów.

Scenariusz: Andrzej David Misiura

 Reżyseria: Tadeusz Andrzej Kiciński i Andrzej David Misiura

Koordynator: Irena Zaraza

Młodzież zapobiega pożarom
„Młodzież zapobiega pożarom”

14 marca br. w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce zostały przeprowadzone eliminacje gminne XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem poszczególnych etapów eliminacji OPWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą.

W eliminacjach gminnych udział wzięło 20-tu uczniów ze szkół Podstawowych w Chłaniowie i Żółkiewce, Gimnazjum w Żółkiewce i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:
I grupa wiekowa – uczniowie Szkół Podstawowych
II grupa wiekowa – uczniowie Gimnazjum
III grupa wiekowa – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Wyniki:
I grupa:
- I miejsce – Karol Prus, kl. IV SP Chłaniów
- II miejsce – Magda Margol, kl. IV SP Żółkiewka
- III miejsce – Patrycja Gąsior, kl. IV SP Chłaniów
II grupa:
- I miejsce – Sławomir Wójcik, kl. III a Gimnazjum
- II miejsce – Sebastian Cimek, kl. III c Gimnazjum
- III miejsce – Adrian Wac, kl. III a Gimnazjum
III grupa:
- I miejsce – Jarosław Pętal, kl. IV TM ZSP
- II miejsce – Piotr Matysiak, kl. I TM ZSP
- III miejsce – Łukasz Puchala, kl. I TM ZSP

Jury eliminacji gminnych:
- przewodniczący: Marian Kania, V-ce Prezes ZG ZOSP RP w Żółkiewce
- sekretarz: Jan Podgórski, pracownik Urzędu Gminy w Żółkiewce
- członek: Renata Rząd, nauczyciel SP w Chłaniowie
- członek: Krzysztof Chudziak, nauczyciel ZSP w Żółkiewce
- członek: Grzegorz Kiełbasa, nauczyciel Gimnazjum w Żółkiewce
- członek: Wojciech Bolesta, nauczyciel SP w Żółkiewce

Eliminacjom towarzyszyła prezentacja sprzętu pożarniczego OSP Chłaniów. Uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Gminy Żółkiewka.

Zwycięzcy eliminacji gminnych, którzy zajęli I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbędą się 29 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

RAZEM dla Gminy Żółkiewka
10 marca br. w remizie OSP w Poperczynie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt pn. „RAZEM dla Gminy Żółkiewka” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej i Gminę Żółkiewka.

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób z terenu całej gminy Żółkiewka. Nie zabrakło również Wójta Gminy pana Jacka Lisa.

„Rok temu zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej z czego jestem bardzo dumny. Przez ten rok Stowarzyszenie prężnie działa podejmując kolejne inicjatywy i wyzwania. Mieliśmy tego przykład w październiku ubiegłego roku, kiedy Stowarzyszenie zorganizowało konferencję międzygminną  „Cudze chwalicie…” połączone z konkursem Smaki Jesieni.
Jestem przekonany i spokojny o to, że i tym razem spiszecie się Państwo na medal, spędzając wspólnie czas w sposób pożyteczny i w miłej atmosferze”

Na spotkanie przybył także Przewodniczący Rady Gminy Żółkiewka pan Edward Bobel z małżonką i V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Żółkiewka pani Teresa Znój.

Spotkanie otworzyła prezes Stowarzyszenia pani Małgorzata Jędruszczak przedstawiając zebranym plan działalności na najbliższe 3 miesiące, związany z realizacją projektu przez Stowarzyszenie.

Pani prezes przedstawiła także zebranym osoby które będą prowadziły I blok zajęć - warsztaty kulinarne. Będą to: Agnieszka Zbrońska, Elżbieta Majkut i Anna Kutrzepa.

Koordynator projektu pani Anna Korzeniewska-Kowalik z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny omówiła najistotniejsze kwestie związane z realizacją projektu. Merytoryczną pomocą przy realizacji projektu służy Agnieszka Kołodziejczyk z filii Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny z siedzibą w Krasnymstawie.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy degustacji zupy chłopskiej i planach na przyszłość.
bn
Śniadanie Biznesowe
6 marca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS i Wójt Gminy Żółkiewka zorganizowali spotkanie edukacyjno-informacyjne w Żółkiewce dla przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania środków na działalność pozarolniczą.

Koordynator projektów LGD, Aneta Jeleń omówiła zasady udzielania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Małe projekty” dla przedsiębiorców. Natomiast Artur Urban dyrektor działu doradztwa i informacji Lubelskiej Fundacji Rozwoju omówił dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw oraz dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Zainteresowanie spotkaniem było duże, ze względu na rozpoczęty nabór wniosków przez LGD o przyznanie pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”.
W spotkaniu udział wzięło około 25 osób z terenu gminy.
bnProjekt RAZEM dla Gminy Żółkiewka

Ogłoszenie O Konkursie
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Działając na podstawie art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XI/71/11 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
WÓJT GMINY ŻÓŁKIEWKA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 roku ...
 


XIX Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:
 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., 
 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.Gminne Spotkanie Opłatkowe
29 grudnia delegacje pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy spotkały się na spotkaniu opłatkowym w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście: pani Teodora Szyszka - Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie i pani Dorota Sawa-Niećko - Prezes Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS oraz władze gminy Żółkiewka: pan Jacek Lis – Wójt Gminy, pan Edward Bobel – Przewodniczący Rady Gminy, pani Teresa Znój – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy serdecznymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do życzeń dołączyła się Dyrektor OKS pani Anna Podgórska.

Po części oficjalnej księża z żółkiewskich parafii, proboszcz parafii pol.-kat. ks. Kamil Wołyński i wikariusz parafii rz.-kat. ks. Janusz Widelski wspólnie odczytali modlitwę i rozdali opłatek.

Spotkanie uświetniły kolędowaniem trzy zespoły: zespół wokalno-instrumentalny z OKS, zespół chóralny z OKS i młodzieżowy zespół działający przy parafii św. Mateusza w Chłaniowie.

Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze i z planami na przyszłość.
"Super BABY 2011"
„Super BABY 2011”

6 grudnia br. w dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach koło Chełma odbył się finał plebiscytu „Super BABY 2011”. Organizatorem imprezy był Super Tydzień Chełmski,

a udział w nim wzięło 30 Kół Gospodyń Wiejskich z 3 powiatów: chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego.

Naszą gminę reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Poperczyn, na czele z przewodniczącą panią Barbarą Jaremek. Dodatkowo panie przygotowały na konkurs finałowy „Babskie Smaki” potrawy: kurczak faszerowany, pierogi ruskie z miętą, ciasto – kolorowiec i dwie nalewki.

Paniom kibicował Wójt Gminy pan Jacek Lis i Radna Rady Gminy Żółkiewka pani Agnieszka Zbrońska.

Gratulujemy udziału i wyróżnienia!


Zakończenie prac remontowych w OSP Chłaniów
„Adaptacja budynku remizy OSP z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Chłaniowie”

W tym roku na terenie Gminy Żółkiewka zrealizowana została kolejna inwestycja służąca zaspokojeniu potrzeb społecznych i przyczyniająca się do poprawy wizerunku gminy.
Remont dotyczył budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłaniowie.

Prace adaptacyjne obejmowały swym zakresem wykonanie robót budowlanych renowujących budynek, zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie sanitariatów instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

Była to kolejna inwestycja gminna zrealizowana dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych , dokładnie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zrealizowana inwestycja opiewała na kwotę 593 tys. zł.Widok na remizę OSP przed i po remoncie


Wnętrze remizy po remoncie
Święto Niepodległości w Żólkiewce

11 listopada 2011r. mieszkańcy gminy Żółkiewka w uroczysty sposób obchodzili 93 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tradycją gminną jest już spotkanie tego dnia przy pomniku na skwerze w Żółkiewce i złożenie wieńców przez władze gminy, poczty sztandarowe i organizacje kombatanckie ku czci poległych
i pomordowanych, a później wspólny przemarsz do kościoła p.w. Św. Wawrzyńca, gdzie odbyła się Mszę Św. w intencji Ojczyzny.

Dalszą część uroczystości stanowiła akademia w gminnej hali sportowej, którą okolicznościowym przemówieniem otworzył Wójt Gminy, pan Jacek Lis. Następnie Edward Zalewski – Prezes Gminnego Koła Batalionów Chłopskich w kilku słowach przypomniał historię Polski, tragiczną, a zarazem piękną.

Część artystyczna składała się z montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, pod kierunkiem Aliny Chromczak. Zaprezentowały się także dwa zespoły działające przy Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce: Zespół Chóralny, prowadzony przez Mieczysława Garbacza i Zespół wokalno-instrumentalny, pod kierunkiem Jana Podgórskiego.
Gminne Obchody Święta Niepodległości

Żółkiewka integruje powiaty

„Cudze chwalicie…” to hasło konferencji, która odbyła się w dniu 21 października br. w miejscowości Poperczyn, w gminie Żółkiewka. Konferencja poświęcona była integracji społecznej. Organizatorem i gospodarzem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej. Współorganizatorami byli: Wójt Gminy Żółkiewka, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
Bodźcem, który po raz kolejny zmotywował do podejmowania współpracy na wielowymiarowej płaszczyźnie polityki społecznej było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W latach 2008-2010 Gmina Żółkiewka przystąpiła do realizacji Programu Integracji Społecznej, jednego z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację działań służących pogłębieniu integracji Żółkiewka otrzymała 84 800 Euro.

Jak się okazało, z perspektywy czasu, doskonałym pomysłem na wykorzystanie środków z Programu Integracji Społecznej było „utworzenie świetlicy środowiskowej w Olchowcu”. Na bazie świetlicy bowiem zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, które konsekwentnie realizuje swoje ambitne cele statutowe pogłębiając integrację społeczności lokalnej. Powstanie organizacji pozarządowej w Gminie Żółkiewka to wielki sukces i „dobra praktyka”, którą Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej zaprezentowało szerszemu gronu.

Kiedy w czerwcu br Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs: „Akademia Integracji Społecznej”, Gmina Żółkiewka przystąpiła do konkursu, by dalej kontynuować działania świetlicowe oraz wspierać nowo powstałe Stowarzyszenie. W ramach pozyskanych środków od września do końca października w świetlicy w Olchowcu prowadzone są zajęcia wokalno-teatralne, plastyczne, językowe „angielski na wesoło”. Odbyły się również warsztaty kosmetyczne i fryzjerskie dla pań.

Dzięki środkom pozyskanym w konkursie „Akademia Integracji Społecznej” możliwe było również zorganizowanie konferencji „Cudze chwalicie…”, w której udział wzięły gminy z 3 powiatów, łącznie aż 110 osób.

Powiat zamojski reprezentowała Gmina Nielisz, na czele z Wójtem Adamem Walem i Sekretarzem Piotrem Pysiem, oraz delegacja KGW z miejscowości Ruskie Piaski.

Z powiatu lubelskiego zaprezentowała się Gmina Krzczonów z Dyrektorem ROKiS Teresą Gutek i członkiniami KGW Olszanka.

Powiat krasnostawski reprezentowały gminy: Rudnik, wraz z Sekretarzem Stanisławem Repeć i KGW Płonka. Z Fajsławic przyjechało Koło Aktywnych Kobiet z Feliksą Gorzkowską, jako reprezentantem Urzędu Gminy. Z Łopiennika Górnego delegację zebrał Dyrektor GOK Dariusz Zawada, a z Siennicy Różnej Dyrektor GOK Magda Adamczuk. Gminę gospodarzy reprezentowało KGW Rożki-Kolonia, na czele z przewodniczącą Teresą Gnyp.

Wśród zaproszonych gości byli: Przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli: Teodora Szyszka, Urszula Wojewoda, Dorota Frącek. Anna Chmielewska reprezentowała Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS, a Jerzy Kotuła wraz z delegacją reprezentowali, zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem Koło Łowickie Gorzków.

Dopisali także zaproszeni goście z Gminy Żółkiewka: Radni, Dyrektorzy, nie zabrakło również Proboszcza Parafii Olchowiec, ks. Henryka Zdybla.

Zaproszone Gminy zaprezentowały swoje produkty tradycyjne i regionalne w formie stoisk. Można było nie tylko nacieszyć oczy pięknymi prezentacjami, ale także popróbować smakołyków.

Konferencję rozpoczął Zastępca Wójta Wojciech Kaczmarczyk witając przybyłych gości, a Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej Małgorzata Jędruszczak przedstawiła pierwsze kroki i działalność nowopowstałego Stowarzyszenia. Dzieci z zespołu wokalno-teatralnego ze świetlicy środowiskowej w Olchowcu, pod kierunkiem Doroty Podgórskiej –Drozd wystąpiły w przygotowanym przedstawieniu, a zespół Siedliszczanki pod kierunkiem Alfredy Lipa umilał czas podczas degustacji. Wojciech Korczyński zebrał gromkie brawa za monologi:  „kultura” i „teściowa”.

Na zakończenie Konferencji został rozstrzygnięty międzygminny konkurs „smaki jesieni – produkty z owoców jesieni”. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Wojewoda, Krystyna Koza i Jerzy Kotuła, po degustacji ciast i nalewek dokonali wyboru:
w kategorii ciasto:

 • I miejsce zdobyła Gmina Krzczonów, za mazurka orzechowo-jabłkowego
 • II miejsce, Gmina Łopiennik Górny za placek niebo
 • III miejsce przypadło organizatorom, Stowarzyszeniu, za ciasto malinowe.

W kategorii nalewki:

 • I miejsce zajęła Gmina Fajsławice, za nalewkę jarzębinową
 • II miejsce, Gmina Rudnik, za nalewkę  aroniową
 • III miejsce, Gmina Nielisz, również za nalewkę z aronii.

Laureatom konkursu Gospodarze wręczyli nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Takie spotkania są niezwykle cennym doświadczeniem, służą bowiem do wymiany doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów i do podejmowania współpracy na szeroko rozumianej płaszczyźnie polityki społecznej.


Niezwykły Jubileusz
Niedziela, 25 września br. była niezwykle miłym dniem dla par małżeńskich z długoletnim stażem z terenu Gminy Żółkiewka. Tego dnia bowiem małżonkowie zostali uhonorowani Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatorem uroczystości był Wójt Gminy, pan Jacek Lis, który wystosował zaproszenia aż do 114 par, ze stażem małżeńskim dłuższym niż 50 lat. Uroczystość miała podniosły charakter, którą rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Żółkiewce, odprawiona w intencji Jubilatów. Po mszy Jubilaci i ich rodziny przeszli do gminnej hali sportowej na dalsze uroczystości.

Wśród zaproszonych gości, którzy złożyli szanownym Jubilatom gorące życzenia i wyrazy uznania byli: Senator, pan Lucjan Cichosz, Wojewoda Lubelski, pani Genowefa Tokarska i pan Sławomir Kamiński, reprezentujący Starostę Krasnostawskiego. Przed wręczeniem Medali, małżonkowie głośno powtarzali słowa odczytane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pana Jana Bełzowskiego: „dziękuję Ci żono (mężu), że nasze małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Wśród zgromadzonych Jubilatów byli państwo Helena i Tadeusz Malcowie, którzy w tym roku obchodzili kamienne gody oraz państwo Emilia i Jan Pęcakowie, którzy wspólnie doczekali żelaznych godów.

Po tym najważniejszym punkcie uroczystości – odznaczenie Medalami, wójt Gminy z tradycyjną lampką szampana w ręku pogratulował Jubilatom, wypowiadając jednocześnie słowa  podziwu i wyrazy głębokiego szacunku, życząc jednocześnie wielu wspólnych lat w zdrowiu i harmonii. Na zakończenie Jubilatom zaprezentował się zespół Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa w okazjonalnym repertuarze.


Wójt Gminy Żółkiewka
przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 • W terminie od 1 lutego 2013 r. do 29 lutego 2013 r. należy założyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • W terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013r. należy założyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Od 2013 r. w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności, zwrot podatku przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi - temu, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę, przy czym pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Pisemna zgoda jest składana we wniosku. W 2013 r. powierzchnia takich gospodarstw nie będzie rozliczana na poszczególnych współwłaścicieli.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie
95 rocznica Odzyskania Niepodległości
  
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
1Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
Zaproszenie o udziału w międzynarodowej konferencji "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne - Szlaki Greenway"
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W OKRESIE KONTYNUACJI PROJEKTU „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” na lata 2015-2017

I. Rekrutacja kandydatów do oddziału przedszkolnego

1. Nabór do oddziału przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących teren Gminy Żółkiewka ma charakter otwarty
2. Oddział przedszkolny posiada 24 miejsca dla dzieci w wieku 3-4 lata
3. Pierwszeństwo mają dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do oddziału przedszkolnego i których rodzice/opiekunowie zgłoszą chęć kontynuacji NA KARCIE KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ”Klub przedszkolaka w Żółkiewce”  W SZKOLE PODSTAWOWEJ - Załącznik nr 2 (bez obowiązku składania dokumentów z pkt. II)
4. Do zajęć w oddziale przedszkolnym uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie zgłoszą chęć uczestnictwa na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO –Załącznik nr 2
5. Dokumenty aplikacyjne składane są w wyznaczonym terminie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żółkiewka
6. Kolejność składania dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie dziecka do przedszkola
7. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
8. Termin składania dokumentów od 07.05.2015 r. do 29.05.2015 r.
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi
10. Ostateczna lista dzieci zakwalifikowanych do zajęć w oddziale przedszkolnym zostanie ustalona przez Komisję rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Żółkiewka
11. Dzieci, które nie zakwalifikują się z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową
12. Decyzja o zakwalifikowaniu w postaci listy dzieci oraz listy rezerwowej zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Żółkiewce
13. Rodzice zakwalifikowanych dzieci do oddziału przedszkolnego dodatkowo zostaną poinformowani telefonicznie w celu ustalenia terminu spotkania organizacyjnego
14. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć w oddziale przedszkolnym wejdzie na jego miejsce kolejna osoba z listy rezerwowejII. Kryteria rekrutacji

1. Miejsce zamieszkania – dziecko zamieszkuje na terenie gminy Żółkiewka
2. Sytuacja rodzinna – pierwszeństwo dzieci z rodzin niepełnych, oświadczenie rodzica/opiekuna o samotnym wychowywaniu dziecka – Załącznik nr 3
3. Zatrudnienie rodziców – pierwszeństwo dzieci z rodzin, w których pracują oboje rodzice (dołączyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców)
4. Sytuacja ekonomiczna – pierwszeństwo rodzin podopiecznych GOPS (dołączyć zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach)
5. Kryterium dodatkowe – dochód przypadający na 1 członka rodziny netto miesięcznie (osoby prowadzące działalność gospodarczą – załącznik nr 4)
6. Za każde spełnione kryterium Komisja rekrutacyjna przyznaje 1 punkt. W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kryterium dodatkowe

III. Warunki uczestnictwa w oddziale przedszkolnym
1. Oddział przedszkolny „Klub przedszkolaka w Żółkiewce” finansowany będzie z budżetu Gminy Żółkiewka, przy współudziale rodziców/opiekunów
2. Dzieci z oddziału przedszkolnego zobowiązane są do udziału we wszystkich zajęciach
3. Absencja na zajęciach nie może przekroczyć 20% czasu trwania wszystkich zajęć w danym roku szkolnym, z wyjątkiem okresów choroby dziecka udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim
4. W przypadku nie uczęszczania dziecka na zajęcia przez ciągły okres 2 tygodni i braku informacji o przyczynach nieobecności od rodzica/opiekuna, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników oddziału przedszkolnego
5. Za usprawiedliwione nieobecności uznaje się:
a) Przyczyny zdrowotne – zwolnienie lekarskie
b) Przyczyny losowe – wyjaśnienie pisemne rodzica/opiekuna
6. O fakcie skreślenia z listy uczestników oddziału przedszkolnego, rodzic/opiekun zostaje poinformowany pisemnie

IV.  Obowiązki rodziców/opiekunów dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu
2. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach promocji – Załącznik nr 5
3. Złożenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w ramach promocji – Załącznik nr 6

V.  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w oddziale przedszkolnym

1. Rezygnacja z udziału w zajęciach oddziału przedszkolnego następuje poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna określającego przyczyny


VI.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas kontynuacji projektu „Klub przedszkolaka w Żółkiewce”, tj. na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017
2. Gmina Żółkiewka ma prawo zmiany regulaminu i wprowadzania nowych postanowień
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się wytyczne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Żółkiewce
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Żółkiewka, dnia 06.05.2015 r.